Daily Archives: 2021-08-04

Türkmenistan-Täjigistan: 19 ylalaşyga gol çekildi

Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň...

Türkmenistan-Täjigistan: söwda gatnaşyklarynyň “ýol” kartasy düzüler

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ýurdumyza döwlet sapary bilen Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda ýokary derejede türkmen-täjik gepleşikleri geçirildi. Onuň...

“Forbes”: Rihanna milliarderleriň sanawynda

Meşhur aýdymçy Rihanna resmi taýdan milliarder boldy. "Forbes" žurnaly Rihananyň 1,7 milliard dollar baýlygy bilen milliarderler toparyna girendigini habar berdi. Dünýä belli aýdymçy Rihannanyň hakyky...

Tokio-2020: medal üçin iň köp pul sylagyny berýän ýurtlar

Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçirilýän tomusky Olimpiýa oýunlarynda gyzykly bäsleşikler dowam edýär. Olimpiýa oýunlarynda medal gazanmak her bir türgeniň arzuwydyr. Olimpiýa oýunlarynda medal gazanan türgenleri...

ÝB näçe mukdarda doňdurma öndürdi?

Ýewropanyň Statistika edarasynyň maglumatyna görä, 2020-nji ýylda Ýewropa Bileleşiginde takmynan 3 milliard litr doňdurma öndürildi. Bu görkeziji gaty uly, ýöne ol hem 2019-njy ýyl bilen...

Gyrgyzystanyň Prezidenti Türkmenistana geler

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň Türkmenistanda geçiriljek Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşar. Bu barada ýurduň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär. Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti...

Bu ösümlik koronowirusyň emi bolup biler

Demirgazyk Afrikada we Günbatar Aziýada ýetişýän Nigella sativa atly gülli ösümligiň geljekde CОVID-19-yň melhemi bolmagy mümkin. Bu barada «Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology» žurnalynda çap...

Eýranyň täze prezidentini tassyklady

Eýran Yslam Respublikasynyň dini Lideri Aýatolla Ali Hamaneý ýurduň täze saýlanan Prezidenti Seýed Ebrahim Raisininň wezipesini tassyklady. Dini Lider Hamaneý bilen ýurduň täze Prezidentiniň...

Sanly bilim – sanly tehnologiýa

Soňky ýyllarda biziň ýurdymyzda sanly ulgamy durmuşa ornaşdyrmak we elektron hyzmatlary ulanmagyň gerimini giňeltmek boýunça uly işler alnyp barylýar. Bütin dünýäde bolşy ýaly, güneşli...

Raýat gatnaşyklarynda ýüze çykyp biljek soraglar

Wezipeli adamlaryň raýatlaryň hukuklaryny bozýan hereketleri ýa-da hereketsizligi barada haýsy edara ýüz tutmaly? Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň resmi saýtynda bu soraga şeýle jogap berilýär. Ýagny, raýatlaryň...