Home 2021 Awgust

Monthly Archives: Awgust 2021

Türkmenistanda edaralarda çeýe iş tertibi girizilýär

Dünýädäki häzirki epidemiologiki ýagdaý bilen baglanyşykly möwsümleýin wirus ýokançlygynyň öňüni almak maksady bilen, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi ýurduň ähli guramalaryna,...

Ronaldo resmi taýdan “Mançester Ýunaýted” toparyna geçdi

Portugaliýaly hüjümçi Kristiano Ronaldo resmi taýdan Angliýanyň "Mançester Ýunaýted" toparyna geçdi. 12 ýyldan soňra ozalky toparyna dolanyp gelen Ronaldo 2+1 ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu...

Agyz-burun örtüklerini dakynmak maslahat berilýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi ýurdumyzyň raýatlaryny howada tozan bölejikleriniň kadadan artmagy bilen baglanyşykly agyz-burun örtüklerini dakynmagy maslahat berýär. Bu barada "Altyn...

“Sanly ykdysadyýetde maglumat howpsuzlygyny  üpjün etmekligiň ýollary”

Häzirkizaman “maglumat asyrynda” maglumata ýönekeý elýeterlilik biziň ýaşaýyş, iş we dynç alyş keşbimizi üýtgedýär. “Sifrleýin ykdysadyýet”, ol “bilimler ykdysadyýeti”, “torlaýyn ykdysadyýet” ýada “täze ykdysadyýet” ...

  Sanly ykdysadyýetde terminleriň sözlügi

Blokçeýn (ing. blockchain ýa-da block chain) — içinde maglumatlary saklaýan we dürli kompýuterde ýerleşip biri birine bagly bolmaýan,  bellenen kadalara görä yzygiderli üznüksiz ýagdaýda...

Awaza etrabyna täze häkim bellendi

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminalary laýyklyda, Annamämmedowi Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň häkimi we «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny dolandyrmak baradaky baş müdirligiň başlygy...

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň bildirişi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Administratiw-tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezini tamamlan hünärmenleri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ulgamynda tälim alşy geçmek üçin...

31-njy awgustda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Mbappe Messi bilen oýnamagy dowam etdirer

Fransiýanyň "PSŽ" toparynyň ýaş ýyldyzy Kilian Mbappeniň Ispaniýanyň "Real Madrid" toparyna geçmek mümkinçiligi başa barmady. Transfer möwsümiň ýapylmagyna az wagt galandygy sebäpli, bu transferi...

Internet ulanyjylarynyň 75 göterimi habar okaýar

Koronawirus pandemiýasy sebäpli internet ulanyjylaryň sany barha köpelýär. Bu hem  gündelik habarlary öz sahypalaryna ýerleşdirýän web sahypalarynyň işine oňyn täsirini ýetirdi. Ýewropanyň Statistika edarasynyň maglumatyna...