Daily Archives: 2021-07-20

Plastik galyndylary gumuň ornuny tutup biler

Gurluşyk ulgamy üçin esasy zerur serişdeleriň biri bolan gumuň bahasy daş-töwregiň hapalanmagy bilen barha ýokarlanýar. Hatda dünýäde gum bilen baglanyşykly käbir kynçylyklar hem ýüze...

Kann kinofestiwalynyň ýeňijisi yglan edildi  

«Garaňky hyýalbentlik» ususlynda surata düşürilen «Titan» atly film Kann kinofestiwalynda «Altyn palma» baýragyna mynasyp boldy. Filmiň režissýory Juliýa Dakurnaodyr. Şeýlelikde, festiwalyň taryhynda ikinji gezek zenan...

Halkara küşt güni

Her ýylyň 20-nji iýulynda “Halkara küşt güni” (International Chess Day) dünýäde  giňden bellenilýär. Bu sene öz gözbaşyny  1924-nji ýylda döredilen  FIDE – Bütindünýä Küşt...

Bäsleşik: lukmançylyk serişdeleri satyn almak boýunça

Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi aşak­da­ky lotlar­da gör­ke­zi­len ha­ryt­la­ry sa­tyn al­mak bo­ýun­ça BÄS­LE­ŞIK yg­lan ed­ýär. Lot № 35 — Türk­me­nis­ta­nyň Içe­ri iş­ler mi­nistr­li­gi­niň sag­ly­gy...

Lukmançylyk enjamlaryny satyn almak boýunça bäsleşik

Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi aşak­da­ky lot­lar­da gör­ke­zi­len ha­ryt­la­ry sa­tyn al­mak bo­ýun­ça öň yg­lan edi­len BÄS­LE­ŞI­GIŇ möh­le­ti­ni uzald­ýar. Lot № 7 — Ahal...

21-nji iýulda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Abdala iň güýçlüsi bolup biler

Kliniki synaglaryň üçünji tapgyrynda Kubanyň koronowirus pandemiýasyna garşy işläp taýýarlan Abdala waksinasynyň keseliň agyr görnüşlerini hem 100 göterim bejerip, ölüm töwekgelçiligini aradan aýryp bilýändigi...

127 ýyllyk şygar üýtgedildi

Olimpiýa oýunlarynyň şygary ilkinji gezek üýtgedildi. 1894-nji ýylda kabul edilen "Has çalt, has ýokary, has güýçli" atly şygar üýtgetmek kararyna gelindi. Bu barada häzirki...

Olimpiýa oýunlary üçin çykdajy 15,4 mlrd $

Tokioda geçiriljek Olimpiýa oýunlary üçin Ýaponiýanyň umumy çykdajylary 15,4 milliard dollar boldy. Bu barada "Tokio 2020" oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň baş sekretary Toşiro Muto Halkara...

Türkmen türgenleriniň Tokio Olimpiadasynda çykyş etjek wagtlary

Ýene-de 3 günden, ýagny 23-nji iýulda dünýäniň iň uly sport ýaryşy - Tokio Olimpiýa oýunlaryna badalga berler. 23-nji iýul-8-nji awgust aralygynda geçiriljek bu ýaryşa...