Daily Archives: 2021-07-17

Türkmenistanyň-Türkiýäniň-Azerbaýjanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, milli Liderimiz awgust aýynda Merkezi Aziýa döwletleriniň Konsultatiw duşuşygynyň,...

Merkezi Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň diýalogy Türkmenistanda geçiriler

Şu ýylyň 6-njy awgustynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça döredilen Merkezi Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň diýalogy geçiriler. Bu barada edilýän taýýarlyk işleri...

Merkezi Aziýa döwletleriniň Konsultatiw duşuşygy “Awazada” geçiriler

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi. Onda şu ýylyň awgusta aýynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda meýilleşdirilen halkara çärelere görülýän taýýarlyklar ara alnyp...

Eýfel diňi täzeden açyldy

Koronawirus ýokanjy sebäpli ýapylan Fransiýanyň paýtagty Pariž şäheriniň nyşany bolan Eýfel diňi täzeden açyldy. 9 aýdan soňra açylan Eýfel diňiniň ýokarysyna çykmak isleýänleriň sany...

Stambuldan Türkmenabada ýörite uçar gatnawy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Stambul-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrar. Bu barada  Stambul şäheriniň howa menziliniň bildirişlerinde beýan edilýär. Türkiýe Respublikasyndaky Türkmenistanyň raýatlarynyň getirjek...

Ronaldo toparynda galýar

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kristiano Ronaldo häzirki wagtda çykyş edýän Italiýanyň "Ýuwentus" toparynda galjakdygyny mälim etdi. Ol bu barada topara öz pikirini mälim etdi. "La...

Gurban Berdiýew Russiýanyň ýygyndysynyň tälimçiligine dalaşgär

Ildeşimiz Gurban Berdiýew Russiýanyň milli ýygyndysynyň tälimçiligine dalaşgär görkezilýär. Russiýanyň ýygyndysynyň Ýewropa çempionatynda şowsuzlyga uçramagyndan soňra ýygyndynyň baş tälimçisi Stanislaw Çerçesow wezipesinden boşadylypdy. Bu wezipä...

17-nji iýuldaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 17-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty....

Dokma kärhanalary hususylaşdyrylýar

Dokma senagaty ministrliginiň käbir kärhanalaryny paýdarlar jemgyýetine öwürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Dokma senagaty ministrliginiň garamagynda 60 kärhananyň bardygyny, olaryň 16-synyň paýdarlar...

Türkmenistan daşary ýurtlara elektrik energiýasynyň möçberini artdyrar

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda kuwwatlylygy 432 MWt bolan gaz turbinaly elektrik stansiýasyny işe girizmäge taýýarlyk görülýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bellenilip geçildi. Türkmenistanyň mukaddes...