Daily Archives: 2021-07-16

Covid-19-a garşy zerur serişdeler satyn alnar

«Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna» laýyklykda, ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary tarapyndan ykdsadyýetimize ýeňillikli karzlary çekmek boýunça halkara maliýe...

Türkmenistan “Merkezi Aziýa – Günorta Aziýa” işewürlik geňeşini döretmegi teklip etdi

2021-nji ýylyň 16-njy iýulynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti “Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özarabaglanyşyk. Howplar...

“Merkezi Aziýa – Russiýa”: daşary işler ministrleriniň duşuşygy

2021-nji ýylyň 16-njy iýulynda Daşkentde “Merkezi Aziýa – Russiýa” formatda daşary syýasat edaralaryň ýolbaşçylarynyň dördünji mejlisi geçirildi. Mejlise Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhtar Tleuberdi,...

Gurban bayramy bellemek hakyndaky Permana gol çekildi

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Gurban baýramyny bellemek hakyndaky Permana gol çekdi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Hormatly Prezidentimiz Ministrler...

Takyk ekerançylykda täze döwür

Häzirki wagta çenli dürli görnüşli maşyn-traktor parkyna eýe bolan daýhanlar her bir tehnikany bulutlaýyn dolandyrmak we gözegçilik üçin aýratyn programma üpjünçiligini ulanmaly bolýardylar, bu...

ЮНИСЕФ: мы ищем Консультанта

Вы в совершенстве знаете туркменский язык и имеете большой опыт с редактированием и переводом текстов, и вы хотите стать частью команды ЮНИСЕФ в Туркменистане?...

ÝUNISEF işgär alýar

ÝUNISEf guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy täze boş iş orny üçin üçin bildiriş çap etdi. Bu bildiriş guramanyň jemgyýetçilik torunda orun aldy. Şol beýanatda bellenilip geçilişi ýaly,...

THY: Stambul-Türkmenabat ugry boýunca ýörite gatnaw

“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan  “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  internet saýtyna gelip gowşan  täze maglumata görä, bu kompaniýa, şu gün ýagny, 2021-nji...

Otly gatnawlaryna ýene-de çäklendirme

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi sahypasynda bellenilip geçilişi ýaly, otly gatnawlaryna ýene-de çäklendirmeler girizildi. Bu barada bellenilip geçilen habarnamada şeýle diýilýär: Hormatly ýolagçylar! Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna...

17-nji iýulda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...