Daily Archives: 2021-07-14

Lionel Messi “Barselona”-da galýar

Argentinanyň milli ýygyndysy bilen Kopa Amerika kubogyny gazanan Lionel Messi Ispaniýanyň “Barselona” toparynda galar. Onuň iýul aýynda topary bilen şertnamasy tamamlanypdy we ol erkin...

Ýewro-2020-niň iň gowy we owadan goly saýlandy

Futbol boýunça Ýewropa çempionayt tamamlandy. 11-nji iýun-11-nji iýul aralygynda geçirilen bu futbol şüweleňi tamamlandy, ýöne onuň dowamynda geçirilen biri-birinden ajaýyp gollar, 11 metrlik jerime...

Jebel şäherçesinde täze halkara howa menziliniň düýbi tutuldy

Türkmenistanyň milli raýat awiasiýasynyň halkara howa menzilleriniň üsti ýene-de bir täze halkara howa menzili bilen ýetiriler. Ol hem gojaman Hazar deňziniň kenaryndaky Balkanabat şäheriniň...

Türkmenistan bilen Hindistan maýa goýum hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow bilen Hindistanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Widhu P.Naýr jemgyýetiň ösüşi üçin ýokary netijeli taslamalary...

Açyljak iri önümçilik we durmuş maksatly binalaryň sanawy

Ýurdumyzda şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli köp sanly binalardyr desgalar gurlup ulanmaga berilýär. "Türkmenistan" gazetinde çap edilen bildirişe görä, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy...

Bakalawr we magistr maksatnamalary barada umumy düşünje

Ýurdumyzda  2021-2022-nji ýyly üçin ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň Tertibi baradaky  habarlarda hünärmen maksatnamasy we bakalawr maksatnamasy boýunça talyplyga kabul edilýändigi barada aýdylyp...

BSGG: garyşyk waksinalary ulanmak howply!

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy koronowirus pandemiýasyna garşy dürli öndürijiler tarapyndan hödürlenen waksinalary garyşdyryp ulanmagyň howply bolup biljekdigini öňe sürýär. Has takygy, BSGG-niň baş ylmy işgäri...

Türkiýäniň iň zamanabap jübüti…

Türkiýäniň «Show TV» teleýaýlymynda berilýän «Ikinji sahypa» gepleşigi tarapyndan ýaýlymyň žurnalistleriniň gatnaşmagynda ýurduň iň döwrebap jübütlerini saýlamak boýunça ses berlişik geçirildi. Bu gezekki ses berlişik...

Samsung Galaxy Z Flip 3 tapawutly görnüşi bilen satuwa çykar

Samsung şereketiniň satuwa çykarmaga taýýarlanýan telefony Galaxy Z Flip 3 tapawutly görnüşe eýe bolar. Täze Galaxy Z Flip 3 telefony öňki Galaxy Z Flip 5G-den...

Tennisiň şasy Tokio Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaýar

Karýerasynda 20 gezek uly tennis ýaryşlarynda ýeňiş gazanmak mümkinçiligine eýe bolan dünýä belli şweýsariýaly tennisçi Rojer Federer dyzyndan şikes alandygy sebäpli Ýaponiýanyň paýtagty Tokio...