Daily Archives: 2021-07-13

Hytaýyň kompaniýasy Türkmenistanda tebigy gaz tenderiniň ýeňijisi

«Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çägiň günbatar bölegindäki gazly ýataklaryň ýerüsti desgalarynyň taslamasyny işläp düzmek we gurmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin yglan edilen halkara bäsleşiginiň jemi...

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň ministrini kabul etdi

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyza sapara gelen Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri Wan Ini kabul etdi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Hytaý Halk Respublikasynyň daşary...

Türkmenistan Özbegistandaky halkara maslahata gatnaşar

Türkmenistanyň wekiliýeti Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde 15-16-njy iýulda geçiriljek "Merkezi Aziýa-Günorta Aziýa: sebitleýin özara baglanyşyk. Wehimler we mümkinçilikler" atly ýokary derejeli halkara maslahtyna...

Balkanabatda “Türkmeniň ak öýi” binasy açylar

Hormatly Prezidentimiz Balkan welaýatyna amala aşyrjak iş sapary bilen baglanyşykly sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýlay, şol mejlisiň...

Jebel şäherçesinde halkara howa menziliniň düýbi tutular

Hormatly Prezidentimiz Balkan welaýatyna amala aşyrjak iş sapary bilen baglanyşykly sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýlay, şol mejlisiň...

Talyp 2021: Resmi iş kagyzlary nirede kabul edilýär?

Welaýatlarda resminamalar haýsy mekdeplerde kabul edilýär? Biz şeýle mazmunly habary Size ýetiripdik. Häzir bolsa Size her bir ýokary okuw mekdebi boýunça şeýle merkezleriň sanawyny...

“Paýhas çeşmesi” – ýaş nesliň terbiýe mekdebi

Kitap okamaklyk adama ruhy lezzet berýär, onuň göwün guşuny ganatlandyrýar hem-de oňa täze-täze sepgitlere ýetmäge uly bir güýç bolup hyzmat edýär. “Paýhas çeşmesi” kitaby...

Reňkleriň adama täsiri

 Durmuşda üstünlik gazanmagyň esasy syry kesgitlenen maksatlara baglydyr. Bir maksat goýup, soň bu maksada ýetmek üçin hyjuwly  pikirlenip, kem-kemden oňa tarap hereket edýäris.  Bu...

Türkmenistanda täze bakalawr ugurlary açyldy

Paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň welaýat merkezlerinde orta hünär we ýokary okuw mekdeplerinde okamaga isleg bildirýänlerden resminamalar kabul edilip başlandy. Ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine...

Merkezi Aziýa-Russiýa daşary işler ministrleriniň duşuşygy

16-njy iýulda Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde "Merkezi Aziýa-Günorta Aziýa: sebit özara baglanyşygy. Çagyryşlar we mümkinçilikler" atly halkara maslahat geçiriler. Şol maslahatyň çäklerinde "Merkezi Aziýa...