Daily Archives: 2021-07-12

Türkmenistan bilen Hytaý resminamalara gol çekişdi

2021-nji ýylyň 12-nji iýulynda Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministri Wan Inyň Türkmenistana iki günlük resmi sapary başlandy. Saparyň çäklerinde ýurduň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn gepleşikleriň,...

Xiaomi şereketi Android 12 ulanjak telefonlarynyň sanawyny mälim etdi

Google Android 12-ni şu ýylyň 18-nji maýynda Google I/O-da tanyşdyrypdy we onuň 12-nji awgustda telefonlarda ulanylyp başlanyljakdygyny habar beripdi. Xiaomi bolsa, Android 12 ulanjak...

OPPO we VIVO planşet öndürjekdiklerini habar berdi

Dünýädäki planşet bazary gün-günden giňelmäge dowam edýär. Hytaýly iki sany telefon şereketleri OPPO we VIVO hem bu bazara giren şereketleriň arasynda öz ýerlerini alarlar. OPPO...

Sanly ykdysadyýetde  kiberhowpsuzlygyny peýdalanmagyň möhüm şertleri

Häzirki döwürde Türkmenistan sanly tehnologiýalaryň çygryndaky bütindünýä ösüş meýillerine sezewaz bolýar. Hormatly Prezidentimiziň karary bilen ýurdumyzda maglumat ulgamynyň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň...

Dünýäniň iň uly astronomiýa muzeýi açylýar

Hytaýyň Şanhaý şäherinde dünýädäki iň uly astronomiýa muzeýi açylar. Takmynan 58000 inedördül metr meýdanda gurlan Şanhaý astronomiýa muzeýi anna güni açylar. Muzeýde eksponatlar, planetarium, obserwatoriýa...

Täsin gülleriň biri-Hoýa

Hemişe gök öwüsýän Hoýa bu Polineziýada, günorta Aziýada we Awstraliýada tropiki ösümlikdir. Tebigatda, bu bezeg medeniýetiniň öýde ösýän şertlere uýgunlaşdyrylan birnäçe görnüşi bar. Muňa...

Gliseriniň peýdaly häsiýetleri

Haýwan we ösümlik ýaglaryndan alynýan gliserin, bu organiki birleşme kisloroddan, ugleroddan we wodoroddan ybaratdyr onuň oýlanyp tapylmagy XVIII asyra degişlidir. Häzirki wagtda kosmetikadan sabyna...

Bäsleşik: 3000 orunlyk sadaka jaýyny gurmak

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Mary welaýat häkimliginiň buýurmagynda Mary şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ýanynda täze 3000 orunlyk sadaka jaýyny gurmak boýunça BÄSLEŞIK...

Bazar bahasy 2,4 trillion dollardan geçýär

ABŞ-nyň “Apple” tehnologiýa kompaniýasynyň paýnamalarynyň bahasy şu ýylyň başyndan bäri köpelip, bazar bahasy 2,4 trillion dollar ýetmegi başardy. 2019-njy ýylda bazar bahasyny 1,8 trillion dollara...

Birža täzelikleri: Birleşen Arap Emirlikleriniň täjirleri nah ýüplük satyn aldylar

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän...