Daily Archives: 2021-07-11

Türkmenistanyň bazary we söwda mümkinçilikleri

Türkiýäniň Bursa welaýatynyň Söwda-senagat edarasy "Türkmenistanyň bazary we söwda mümkinçilikleri" atly seminar gurnady. Oňa Türkiýäniň DEIK edarasynyň adyndan türkmen-türk işewürler geňeşiniň türk tarapyndan ýolbaşçysy...

Hytaýyň daşary işler ministriniň Türkmenistana sapary

Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri Wan I Türkmenistanda saparda bolar. Bu barada Hytaýyň daşary syýasat edarasynyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär. Hytaýyň daşary syýasat edarasynyň...

Magistr 2021:Ýokary bilimliler üçin maksatnamalar

Ýokary bilime eýe bolan talyplaryň bir topary özleriniň bilimlerini magistr maksatnamasyna gatnaşyp artdyrmagy arzuw edýärler. Şu ýyl ýurdumyzda birnäçe ýokary okuw mekdeplerinde magist maksatnamasy...

DIM: türkmen-owgan serhedi barada

Soňky günlerde rus köpçülikleýin habar beriş serişdeleri tarapyndan türkmen-owgan serhedindäki ýagdaýa gatnaşykda barlanylmadyk we ygtybarly bolmadyk habarlar ýaýradylýar. Hususan-da, RBK (РБК) teleýaýlymy tarapyndan, göýä Türkmenistanyň...

Welaýatlarda resminamalar haýsy mekdeplerde kabul edilýär?

Mälim bolşy ýaly Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işi ertir başlaýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty  esasan...

12-nji iýulda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Kazan-Türkmenbaşy ugry boýunça ýörite uçar gatnawy

“Türkmenistan” awiakompaniýasy 2021-nji ýylyň 15-nji iýulynda Kazan-Türkmenbaşy ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrýar. Bu barada awiakompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasynyň  “turkmenistanairlines.ru” internet saýty habar berýär. Şu...

UFC 264: Porýe Makgregory ýeňdi

Şu gün irden Aşgabat wagty bilen 09:00 töwereginde dünýä belli irlandiýaly MMA urşujysy Konor MaKgregor bilen amerikaly Dastin Porýeniň arasyndaky 3-nji tutluşyk geçirildi. UFC 264...

Messi ahyry ilkinji arzyly kubogyny gazandy

Dünýäniň iň güýçli futbolçylarynyň biri hasaplanýan Lionel Messi Argentina milli ýygyndysy bilen ilkinji kubogyny gazandy. Argentinanyň ýygyndysyna Kopa Amerika ýaryşynda ýeňiji bolmak başartdy. Messi köp...