Daily Archives: 2021-07-09

Ýokary okuw mekdepleriň käbiri hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň käbir ýokary okuw mekdeplerini hojalyk hasaplaşygyna geçirmek hakyndaky Karara gol çekdi. "Watan" habarlar gepleşigine bellenilip geçilişi ýaly, 2021-nji...

Ministrler Kabinetiniň Başlygyna täze orunbasar bellendi

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygyna täze orunbasar bellendi. Gurluşyk, senagat we elektrik energetikasy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine Çarymyrat Purçekow bellendi. Ç.Purçekow...

Talyp 2021: Okuwa kabul edişlik başlaýar

Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek işi başlaýar. Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz degişli Buýruga gol çekip, 2021-nji ýylda...

Ş. Durdylyýew wise-premýer wezipesinden boşadyldy

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şamuhammet Durdylyýew eýelän wezipesinden boşadyldy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Ş.Durdylyýewiň gurluşyk pudagynda baý...

Serdar Berdimuhamedowa täze wezipe berildi

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Serdar Berdimuhamedowy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysadyýet, bank hem-de halkara maliýe guramalary boýunça orunbasary wezipesine belledi. Bu barada "Watan"...

Türkmenistanyň Merkezi bankyna täze ýolbaşçy bellendi

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygy wezipesinde işlän Merdan Annadurdyýew wezipesinden boşaldy. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde kabul edilen resminamalara...

Türkmenistanyň Kuweýt ilçisi wezipesine girişdi

Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Serdarmämmet Garajaýew Kuweýt Döwletiniň Premýer-ministri Şeýh Sabah Halid Al-Hamad Al-Sabaha Türkmenistanyň Kuweýt Döwletindäki (oturýan...

Aşgabat şäherine täze häkim

Aşgabat şäheriniň häkimi wezipesine Rahym Gandymow bellenildi. "Orient" neşiriniň habaryna görä, Rahym Gandymow ozal Türkmenistanyň gurluşyk we binägärlik ministri wezipesinde işleýärdi. Rahym Gandymow ozal...

ABŞ 2021: Diplomy ykrar edilýân ýokary okuw mekdeperi

dowamyny Atawatan youtube kanalyndan görüp bilersiňiz.