Daily Archives: 2021-07-08

Global energiýa sarp edilişi pese gaçdy

Global pandemiýa döwründe energiýa sarp edilişi hem pese gaçty. Geçen ýyl dünýäde sarp edilen energiýa serişdeleriniň möçberi 2019-nji ýyl bilen deňeşdireniňde 4,5 göterim pese...

OPPO oýun oýnamak üçin ýörite telefon öndürer

Oýunlar biziň durmuşymyzyň aýrylmaz bir bölegine öwrüldi. Soňky ýyllarda bolsa, biz oýun oýnamak üçin, köplenç mobil platformalary ulanyp başladyk. Dünýädäki birnäçe telefon öndürýän şereketler...

Sanly eýýamda kiberhowpsuzlyk: Internetdäki howplar we olardan goranmagyň ýollary

Aýratyn alnan şahsyýetden başlap, tutuş döwletiň durmuşyna degişli maglumatlaryň belli bir bölegi ähli döwürlerde-de aýratyn gymmata eýe bolup, örän berk goralypdyr. Şeýle maglumatlar saklanylanda...

9-njy iýulda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Russiýadan Türkmenistana ýörite uçar gatnawy

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyndan Türkmenistanda ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmak göz öňünde tutulýar. Bu barada "orient.tm" internet neşirinde haber berildi. Şeýle hem bu barada "Türkmenistan"...

Ramos “PSŽ” toparyna goşuldy

Ispaniýaly goragçy Serhio Ramos erkin agent hökmünde Fransiýanyň "PSŽ" toparynyň düzümine goşuldy. Iýun aýynyň ahyrynda Ispaniýanyň "Real Madrid" topary bilen baglaşan şertnamasynyň möhleti tamamlanan Ramos...

Dünýäniň iň çuň howuzy açyldy

Dünýäniň iň çuň howzy bolan “Deep Dive Dubaý” Birleşen Arap Emirliklerinde (BAE) ulanmaga berildi. Dubaýyň Nad Al Şeba etrabynda ýerleşýän howuz 60 metr çuňlukda...

Russiýadan Türkmenistan üçin hyzmatdaşlyk teklipleri

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde Russiýa Federasiýasynyň wekilleri bilen iş duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň esasy maksady ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat bolup durýar. Duşuşygyň başynda,...

Hazarýaka döwletleriniň baş prokurorlarynyň duşuşygy

Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde Hazarýaka döwletleriniň baş prokurorlarynyň duşuşygy geçirildi. Russiýanyň Baş prokuraturasynyň resmi internet saýtyndaky habara görä, Russiýanyň baş prokurory Igor Krasnowyň çakylygy boýunça bu...

Türkmen-Hytaý hoşniýetli diplomatik gatnaşyklary

Diplomatiýa ýurduň daşary syýasatynyň bütindünýäde ygtybarly ösdürmekde esasy ugurlaryň biri bolup durýar. Bitarap Türkmenistan döwletimiz häzirki wagtda dünýä döwletleri bilen dürli ugurlarda hoşniýetli diplomatik...