Daily Archives: 2021-07-07

Italiýan kompaniýalary Türkmenistan bilen tanyşdy

Göni wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly italýan kompaniýalary üçin «Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň maýa goýum we işewürlik mümkinçilikleri» ýurt tanyşdyryş maslahaty geçirildi. Tanyşdyryş maslahatynda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň...

Owganystana goldaw bermek dowam etdiriler

Merkezi Aziýanyň döwletleriniň daşary syýasy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Owganystan meseleleri boýunça ministrleriň wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary...

Türkmenistana täze ýolagçy gämisi getirildi

Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenaryna täze "Rahat" atly ýokary tizlikli ýolagçy gämisi getirildi. Balkan welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz bu ähli amatlylyklary özünde jemleýän...

“An-26” uçar heläkçiligi üçin gynanç

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Kamçatka ülkesinde "An-26" uçarynyň heläkçilige uçramagy hem-de bu betbagtçylygyň köp sanly adam pidalaryna getirmegi zerarly...

Aşgabatda yssy howanyň rekordy

Aşgabat şäherinde iýul aýynyň yssy howasynyň rekordy goýuldy. Düýn ýagny 6-njy iýulda Aşgabatda iýul aýynyň iň bir yssy güni bolup geçdi. "orient.tm" internet neşiriniň habaryna...

ÝUNISEF konsultant gözleýär

ÝUNISEF-iň 75 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanda ÝUNISEF-iň alyp barýan işiniň taryhyny belläp geçmek üçin neşir we degişli metbugat önümlerini döretmek üçin konsultant işe almak göz öňünde...

Metbugat ulgamynda hyzmatdaşlyk

Ýurdumyzda metbugat ulgamynda, hususan-da sanly we elektron neşirler ulgamynda hyzmatdaşlyk ösdürilýär. Elektron neşirleriň ähmiýetiniň artýan döwründe ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi hem möhüm ähmiýete eýe bolup...

8-nji iýulda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

«Talyp karzy» hödürlenýär

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky ýurdumyzda ýaşlary goldamak, olaryň döredijilik başlangyçlaryny höweslendirmek, hünärlerini kämilleşdirmek babatda amatly mümkinçilikleri döretmek maksady bilen, «Talyp karzy» atly bank...

Kastor ýagynyň ähmiýeti

Dürli häsiýetli ýaglar deri we saçlar üçin ajaýyp netijeleri gazanmaga mümkinçilik berýär. Bularyň arasynda (Hindi Bagy) diýip tanalýan kastor agajynyň çigidinden alynýan ýagyň peýdalary...