Daily Archives: 2021-07-06

Babamyrat Babaýew: Arzuwyma gowşan dünýäm

Sungat we durmuş söhbetdeşligi Ynsan çagalygyndan haýsam bolsa bir käriň arzuwynda ýaşaýar. Şol arzuwlarynyň amala aşmagy üçin bolsa hereket edýär. Elbetde ähli arzuwlar zehiniň, irginsiz...

Bäsleşik: gämi gurmak barada

«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi halkara tender yglan edýär. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Lot №-1 “Balkan” AGPJ-niň gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş zawodynda ürgün...

Algebranyň «atasy» – al-Horezmi 

Dünýä ylmynyň ösüşine saldamly goşantlar goşan, Merkezi Aziýada ýaşap geçen alymlaryň biri-de Muhammet al-Horezmidir. Ol Gündogaryň iň ajaýyp, iň beýik alymlarynyň biri saýylmak bilen,...

«Oskarly» rus aktýory aradan çykdy

Russiýaly meşhur kino ussady, režissýor we aktýor Wladimir Menşow 82 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada «Mosfilm» habar berdi. Habarda aktýora 26-njy iýunda koronowirus kesgitlemesi goýlup,...

Dünýäniň täsin kitaphanalary

Liýuan kitaphanasy (Hytaý Halk Respublikasy) Bu kitaphana Pekiniň daşyndaky kiçiräk bir obada, kölüň üstünde ýerleşýär. Bir gatdan ybarat bolan kitaphana binasynyň daşy dolulygyna diýen ýaly...

Russiýanyň täze tälimçisi kim bolar?

Futbol boýunça Ýewropa çempionatynda şowsuzlyga uçran Russiýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň tälimçisi Stanislaw Çerçesowyň wezipesinden boşadylmagyna garaşylýar. Şondan soňra Russiýanyň ýygyndysynyň tälimçisiniň kim boljakdygy...

“PSŽ” Serhio Ramosa garaşýar

Fransiýanyň "PSŽ" topary Jorjinio Weýnaldumdan soňra Serhio Ramos, Janluji Donnarumma hem-de Aşraf Hakimi bilen şertnama baglaşmaga taýýarlanýar. Ispaniýanyň "Real Madrid" toparyndaky sport durmuşyny tamamlan Serhio...

Ýeňilmezek Rokki 75 ýaşady

Diňe bir dollar bilen meşhur boldy. Silwester Stallone birnäçe günüň dowamynda ýazan "Rokki" filminiň ssenariýasy üçin bary-ýogy 1 dollar aldy. Häzirki wagtda meşhur amerikaly...

BMG Türkmenistana hemişelik utgaşdyryjy belledi

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antonio Guterreş, kabul edilýän döwletiň razylygy bilen ukrainaly Dmitriý Şlapaçenkony Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy wezipesine belledi. Ol...

Ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  saýty Size 2021-nji ýylyň 05-nji iýulyndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrýan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibini ýetirýär. https://www.atavatan-turkmenistan.com/makul-hyzmat-terjime-intellektual-telekecilik-baslangyclary/  2021-nji ýylyň...