Daily Archives: 2021-07-03

COVID-19 ýokanjyna garşy sanjymyň gerekli gory döredildi

Keselleriň öňüni alyş çäreleriniň umumy we ýöriteleşdirilen usullary bolup, olaryň umumy usullaryna şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmek, sagdyn iýmitlenmek, dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan...

3-nji iýulynda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda 2021-nji ýylyň 3-nji iýulynda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty: Aş­ga­bat­da: üýtgäp...

Injir Tohumunyň ýagy  

Injir tohumy ýagy saçlara ideg üçin örän täsirlidir. Saçlary has güýçli we öwüşgünli görkezýär. Ondaky witaminleriň kömegi bilen gurak saçlaryň çyglylygyny ýokarlandyrýar. Injir tohumy ýagyny...

Pluot miwesiniň peýdaly häsiýetleri

Özboluşly hem-de köptaraplaýyn peýdaly häsiýete eýe bolan pluot miwesi – erik bilen garalynyň çaknyşdyrylmagy netijesinde alnan ajaýyphem-de tagamly miwedir. Ady hem şondan gelip çykan,...

Howa maglumaty metbugatda yzygiderli berler

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň mejlisinde howanyň çendenaşa gyzmagyna degişli birnäçe tabşyryklary berdi. Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň beren hasabatyndan görnüşi ýaly, ýakyn günlerde...

Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi işewürler geňeşi dörediler

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ýurdumyzyň Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bu...

Ammiak selitra döküni Özbegistandan satyn alnar

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işler barada hasabat berdi. Ministerler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň ammiak selitra dökünini...

Ýer bölekleri peýdalanmaga berler

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň sazlaşykly ösüşini üpjün etmek maksady bilen, gözegçilik edýän düzümlerinde ýer serişdelerini...

3-nji iýulda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Täze gazhimiýa taslamalary durmuşa geçiriler

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem käbir...