Daily Archives: 2021-07-01

2-nji iýulda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Aýagyň ujunda durup horlanmak mümkinmi?

Ýuta ştatynyň alymlary adamyň biomehaniki ýöremesini öwrenip, horlanmak üçin ýöremek peýdasyz diýen netijä geldiler. Adam ýöräninde dabandan peýdalanmak bilen, energiýany tygşytlaýar. Horlanmak üçin bolsa köp...

«Titanigiň» ikinji heläkçiligi gözegçilige alnar

Atlantik ummanynyň düýbünde ýatan meşhur «Titanik» gämisine ekspedisiýa ugradylýar diýip, «Associated Press» habar berýär. Topar gäminiň heläk bolşy bile bagly ýagdaýlary has içgin öwrenmekçi. Suwasty...

Türkmenistandan Russiýa 15-nji ýörite uçar gatnawy

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherindäki halkara howa menzilinden Russiýanyň Moskwa şäherinde nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda...

Ilon Maskyň internet taslamasynyň bahasy mälim

«Starlink» emeli hemraly internet taslamasynyň umumy bahasy birnäçe on milliard dollara barabar bolup biler. Wideo baglanyşygy arkaly Barselonadaky «Mobile World Congressde» çykyş eden Ilon Mask «Starlinke» goýlan umumy maýa goýumyny mälim etdi. Telekeçiniň...

Täsin kofe

Lukmanlar, her näçe az içmegi maslahat berýän hem bolsa, kofe gündelik durmuşymyzyň bir parçasyna öwrüldi. Elbetde, güýç berip, günüň dowamyndaky işjeňligimize goşant goşýan hem...

Angliýanyň toparlaryna täze tälimçiler bellendi

Angliýanyň "Ewerton" hem-de "Tottenhem" toparlaryna täze tälimçiler belledi. Ozal 4 ýyl "Wulwerhempton" toparyna tälim beren portugaliýaly Nunu Santu "Tottenhem" toparyna geçdi. Toparyň resmi internet saýtynda...

Russiýanyň Tokio oýunlarynyň düzümi belli boldy

Ýene-de sanlyja wagtdan Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak Russiýa Federasiýasynyň türgenleriniň düzümi tassyklandy. Olaryň esasy maksady dünýäniň iň güýçli 3...

Çarwadarlaryň bütindünýä oýunlary we onuň geçen taryhy ýoly

Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlary Gyrgyz Respublikasynda geçirilen iň uly halkara sport ýaryşydyr. Bu sport ýaryşynyň öňbaşçysy bolup, Gyrgyz Respublikasy çykyş edýär. Bu boýunça ilkinji başlangyç,...

“Huawei” kompaniýasynyň üstünlikli ýollary

Hytaýyň "Huawei" kompaniýasy ABŞ-nyň "Apple" hem-de Günorta Koreýanyň "Samsung" ýaly dürli kompýuter we beýleki tehnolgik enjamlary öndürýän dünýäniň iri şereketidir. Bu telekommunikasiýa ägirdiniň geçen ägirt...