Daily Archives: 2021-06-19

Ebrahim Raisi – Eýranyň täze prezidenti

Eýran Yslam Respublikasynyň Ýokary kazyýetiniň başlygy Ebrahim Raisi ýurtda geçirilen prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Metbugat habarlaryna görä, Raisi sesleriň 7,8 millionyny aldy. Ýurtda geçirilen...

Sanly ulgamyň ähmiýeti

2018-nji ýylyň noýabrynda «Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul edilip,onda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň maksatlary,wezipeleri,ugurlary,amala aşyrmagyň tapgyrlary kesgitlenildi.Häzirki döwürde ýurdymyzda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda...

Bäsleşik: howa menzilini gurmak

"Türkmenhowaýollary" agentligi Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde sagatda 100 ýolagça hyzmat etmäge mümkinçiligi bolan täze halkara how menziliniň toplumyny taslamalaşdyrmak hem-de dolulygyna gurmak boýunça Halkara...

Basleşik: gün we ýel elektrik stansiýasyny gurmak

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda 10 MWt kuwwatly gibrid gün we ýel elektrik stansiýasyny dolulygyna gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär. Bu...

Guterreş täze möhlete saýlandy

BMG-niň Baş Assambleýasy baş sekretar Antoniu Guterreş ikinji möhlete saýlady. Baş sekretaryň täze wezipe möhleti 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda başlap, 2026-njy ýylyň 31-nji dekabrynda...

Russiýa Türkiýä uçar gatnawlaryny dikeldýär

Russiýanyň wise-premýeri Tatýana Golikowa 22-nji iýundan Russiýadan Türkiýä amala aşyrylýan uçar gatnawlarynyň gaýtadan başlajakdygyny habar berdi. Russiýadan degişli toparyň Türkiýede geçiren barlag işlerinden soňra...

Gaýtadan işlenilýän kagyz bazary ösdüriler

Gaýtadan işlenilýän kagyz galyndylarynyň ýurduň daşyna çykarylmagyny düzgünleşdirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berildi. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy we yzygiderli goldawy netijesinde, milli ykdysadyýetimiziň hususy...

Bank we ýokary okuw mekdepleriniň işi kämilleşdiriler

Ýurdumyzyň bank edaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berildi. Bu ugurda görülýän çäreler bank ulgamyny netijeli dolandyrmaga, edilýän hyzmatlaryň hilini gowulandyrmaga...

Elektrik stansiýasy we howa menzili gurlar

Hökümetiň sanly ulgam arkaly geçirilýän mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow halkara maliýe bazarlaryndan amatly şertlerde karz serişdelerini hem-de daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek,...

Klassiki grek saladynyň taýýarlanylşy

Salat üçin gerekli önümler: 1.Sogan 2.Bulgar 3.Pomidor 4.Hyýar 5.Zeýtun 6.Geçi peýniri 7.Ikrop,Petruşka 8.Zeýtun ýagy 9.Duz 10.Limon suwy Ilki bilen Sogany soýup, inçe ýarym aý şeklinde kesmeli sogan ulanaňyzda (gyzyl sogan ulanmagy maslahat berilýär). Soňra pomidorlary...