Daily Archives: 2021-06-18

YHG-niň XV Sammitine taýýarlyk görülýär

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna (YHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň XV Sammitine görülýän taýýarlyklar barada hasabat berildi. YHG-niň XIV Sammitinde ýurdumyz...

Hytaý kompaniýasy Galkynyş käninde täze guýylary gurar

Ýurdumyzyň iri gaz ýataklarynyň biri bolan Galkynyş gaz kanini özleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam geçirilen mejlisinde bu...

Türkmenistanda “Сovid-19” ýokanjyna garşy göreş güýçlendirilýär

Hormatly Prezidentimiz Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek baradaky adatdan daşary toparynyň mejlisini geçirdi. Oňa ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary,...

18-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Stambullylara hoş habar: örtükler dakynmak ýatyrylar

Türkiýäniň iň uly hem-de köp ilatly şäherleriniň biri bolan Stambulda 6,5 million adama sanjym edildi. Ýene-de 3 million adama sajym edilenden soňra köçelerde agyz-burun...

Türkmenistan-Täjigistan: söwda gatnaşyklar ösdüriler

Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň nobatdaky 10-njy mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşyldy. Mejlisiň...

Eriksen futbol karýerasyny tamamlamaly bolarmy?

Futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň geçirilýän döwründe Daniýa bilen Finlýandiýanyň milli ýygyndylarynyň arasynda geçirilen duşuşykda daniýaly ýarymgoragçy Kristian Eriksen huşundan gidip, belli bir wagtlygyna ýüregi...

Ýewropa çäklendirmeleri ýatyryp başlady

Ýewropa ýurtlarynda koronawirus ýokanjyna garşy girizilen çäklendirmeler ýuwaş-ýuwaşdan aýrylyp başlandy. Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherindäki "Disneýland" güýmenje seýilgähi 7,5 aýdan soňra täzeden işläp başlady. "Disneýland" seýilgahinde...

Ýurdumyz boýunça 734 müň 45 tonna bugdaý hasyly ýygnaldy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de Balkan welaýatynyň we etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş...

Eýranda prezident saýlawlary geçirilýär

Şu gün Eýran Yslam Respublikasynda prezident saýlawlary üçin ses berişlik başlady. Ir sagat 07:00-da ýurduň esasy syýasy-jemgyýetçilik wakasy üçin ses berişlik badalga aldy. Hasaba...