Daily Archives: 2021-06-16

Gara çaýyň peýdalary

Çaý antioksidant häsiýetleri bilen adam bedenine köp oňyn täsir edip biler. Bu täsirleri barada şu aşakdakylary bellenip geçilýär: Çaý ýürek saglygy üçin peýdaly...

«Maşa we aýy» multfilminiň muşdaklary üçin täzelik

«Maşa we aýy» atly meşhur multfilm täze görnüşde ekranlarda peýda bolar. Animasion seriýaly döreden «Animaccord» kompaniýasy indi doly göwrümli multfilm çykarmagy meýilleşdirýär. Täze multfilmde gozgaljak...

ÜNS BERIŇ! ynançly dolandyrmaga hödürlenen desgalar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Energetika ministrliginiň «Türkmenbaşynyň asma ýoly» we Aşgabat şäher häkimliginiň «Türkmenbaşynyň ertekiler dünýäsi» döwlet kärhanalaryny hususy taraplara ynançly dolandyrmaga bermek...

Bäsleşik: çiller enjamyny satyn almak we gurnamak

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi şu aşakdaky lotlar boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde bildiriş çap edildi. Lot №1 — Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrundaky...

Bäsleşik: teatrlaryň durkuny täzelemek

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň, Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň, Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň, Türkmen döwlet gurjak...

Dünýäniň iň baý adamynda ýekeje hususy öý hem galmaz

«Tesla» kompaniýasyny esaslandyryjy we dünýäniň iň baý adamlarynyň biri Ilon Mask özüne degişli öýleriň ahyrkysyny hem satmak kararyna geldi. Has takygy, Mask San-Fransiskodaky öýüni...

Ýelizaweta II diňe iki ýagdaýda tagtdan ýüz öwrüp biler

Beýik Britaniýanyň şazenany Ýelizaweta II özüni tagtdan ýüz öwürmäge eltip biljek iki ýagdaý barada düşündiriş berdi. Biograf Metýu Dennisonyň nygtamagyna görä, şazenan bu mesele babatynda...

Stambuldan Türkmenbaşa uçar gatnawy amala aşyryldy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Stambul-Türkmenbaşy ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrdy. Bu barada Türkmenbaşy şäheriniň howa menziliniň bildirişlerinde beýan edilýär. Türkiýe Respublikasyndaky Türkmenistanyň raýatlarynyň getiren...

Bitkoin milli pul birligine öwrülip barýar

Dünýäde kriptowalýuta ulgamy çalt depginde ösýär. Esasy kriptowalýuta bolan bitkoin milli pul birligine öwrülýär. Salwador bitkoiny milli pul birligi hökmünde kabul etdi. Häzir bolsa Afrikanyň...

Türkmenistanda utgaşdyrylan Gün we ýel elektrik bekedi gurlar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyza iş saparyny amala aşyryp, ýurdumyzda gurulýan we guruljak käbir möhüm taslamalar bilen tanyşdy. Energetika ministri Ç.Purçekow paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynyň çäginde...