Daily Archives: 2021-06-15

Ýewro-2020: Ronaldo rekordlar bilen başlady

Ýewropa çempionatynyň iň soňky çempiony Portugaliýanyň milli ýygyndysy futbol boýunça Ýewropa çempionatyna uly hasaply ýeňişbilen başlady. Portugaliýanyň düzümindäki dünýäniň iň güýçli futbolçysy Kristiano Ronaldo...

Buffon özüne täze topar tapdy

«Ýuwentusyň» italiýaly derwezeçisi Janluiji Buffon özüne täze topar tapyndy. Bu barada «Goal» habar berýär. 43 ýaşly derwezeçiniň futbol bilen hoşlaşmak ähtimallygy baradaky habarlara garamazdan, onuň...

Sanly ykdysadyýetde “bulut” tehnologiýasyndan peýdalanmagyñ ähmiýeti 

Ykdysadyýet örän çylşyrymly we hemme zady öz içine alýan mehanizm bolup, jemgyýetdäki ynsanlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen aýrylmaz baglydyr. Sanly tehnologiýalaryň durmuşa işjeň ornaşdyrylmagy ynsanlaryň...

16-njy iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Iňlis dili. Britan we Amerikan iňlis diliniň tapawutly aýratynlyklary

Iňlis dili dünýäde iň köp gürleşilýän dil hasaplanylýar. Iňlis dili bütin dünýäde aragatnaşykda giňden ulanylýar. Iňlis dili bilim, lukmançylyk, inženerçilik we işewürlik ýaly köp bölümlerde...

Başlangyç hünär okuw mekdebi okuwa çagyrýar

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň infokommunikasiýa başlangyç hünär okuw mekdebi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär. Bu barada...

Kosmosda energiýa ulgamy dörediler

“Honda” kompaniýasy bilen Ýaponiýanyň Aerokosmiki gözleg gullugy (JAXA) kosmosda dikeldilýän energiýa ulgamyny döretmek üçin bilelikde iş alyp barar. Bu taslamanyň çäklerinde kosmos giňişliginde alnyp barylýan...

Putin-Baýden duşuşygyna gyzyklanma artýar

16-njy iýunda Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen ABŞ-nyň Prezidenti Jozef Baýdeniň duşuşugy meýilleşdirilýär. TASS habarlar gullugynyň habar bermegine görä, bu...

Şalyny ösdürip ýetişdirmekligiň ähmiýeti

Oba hojalyk ekinleri adamyň gündelik durmuşynda ter we gaýtadan işlenen görnüşinde giňden ulanylýar. Şaly ekini hem azyklyk we beýleki maksatlar üçin ulanylýan ekinleriň biridir. Şaly...

Uzyn kirpikler: öz rekordyny özi täzeledi

Hytaýly Ýu Szýansiýa atly zenan dünýäde iň uzyn kirpikleriniň eýesi hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Dünýä metbugatynda ýazylyşyna görä, onuň kirpikleriniň uzynlygy 20 santimetre ýetýär. Ol...