Daily Archives: 2021-06-14

Haj ybadaty üçin daşary ýurtdan zyýaratçy kabul edilmeýär

Saud Arabystany "Covid-19" -a garşy sanjym edilen 60000 ýaşaýjysynyň şu ýyl haj parzyny ýerine ýetirmägine rugsat berjekdigini habar berdi. Şonuň bilen birlikde, daşary ýurtdan...

E-Vize internet salgysy barada maglumat

Türkiye Respublikasynyn Daşary işler ministrliginin resmi e-Vize internet salgysy hakynda duyduryş Türkiye Respublikasynyn Daşary işler ministrliginin resmi e-Vize internet saytyna www.evisa.gov.tr salgysyndan girip bilinyar. Soňky döwürde özüni Türkiýäniň...

Bäsleşik:gazy görkezýän optiki kamerany satyn almak

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10097193 — Gazy görkezýän optiki kamerany satyn almak we degişli hyzmatlary ýerine ýetirmek (bejergi işlerini we okuw sapaklaryny geçmek)...

Bäsleşik: ätiýaçlyk serişdelerini satyn almak

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10097442 — «HT — 400» nasosynyň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 2-nji iýulyna,...

Bäsleşik: lukmançylyk enjamlaryny satyn almak

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça öň yglan edilen BÄSLEŞIGIŇ möhletini uzaldýar. Bu barada "Türkmenistan" gazetinde...

G7: ekologiýa üçin 100 mlrd dollar

G7 ýurtlary - Beýik Britaniýa, Germaniýa, Italiýa, Kanada, Fransiýa, Ýaponiýa we ABŞ ýaly ýurtlaryň döwlet we hökümet baştutanlary Beýik Britaniýanyň Kornuoll graflygyndaky Karbis-Beý şäherçesinde...

Howa maglumaty: howalar yssy bolmagynda galýar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Bu barada "Türkmenistan"...

Birža täzelikleri: iňlis telekeçileri ECO-93 benzinini satyn aldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 176-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýanyň telekeçileri “Türkmengaz” döwlet konserninde öndürilen ECO-93 kysymly awtobenzini...

Sanjym üçin baýrakly utuş: baş baýrak awtoulag

Russiýanyň paýtagty Moskwa şäherinde 18 ýaşdan uly adamlary koronawirus ýokanjyna garşy sanjym bolmagy höweslendirmek üçin dürli çäreler geçirilýär. Sanjym işini çaltlandyrmakşäherýagdaýyňkadalaşmagyna hem-de täze çäklendirmeleri...

Türkmenistan bilen Ukraina işewürler geňeşini döreder

Işewürler geňeşi Türkmenistan bilen Ukrainanyň işewürler düzümini birleşdirýän esasy düzüm bolup hyzmat eder. Bu geňeşiň döredilmegi babatda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen...