Daily Archives: 2021-06-12

3D paýhasly haly

Türkmenistanyň Halk suratkeşi, Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly bäsleşiginiň 2 gezek ýeňijisi, “Galkynyş” ordeniniň, “Garaşsyzlygyň 25 ýyllygy” we “Bitaraplygyň 20 ýyllygy” medallarynyň eýesi,...

Owganystan boýunça türkmen-ýapon maslahatlaşmalary geçirildi

2021-nji ýylyň 11-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň Ýaponiýanyň Owganystan we Pakistan boýunça Ýörite wekili, Ilçi Katsuhiko Takahaşi bilen wideoaragatnaşyk arkaly...

Ýewro-2020: Şu günüň duşuşyklary

Mälim bolşy ýaly. düýn futbol boýunça Ýewropa çempionaty badalga aldy. Şu gün hem çempionatda 3 duşuşyk göz öňünde tutulýar. Futbol boýunça Ýewropa çempionaty dowam edýär....

Ylmy işler boýunça bäsleşigiň jemleri jemlendi

Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri jemlendi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berildi. Her ýylda geçirilýän däp bolan bäsleşik ýurdumyzda 12-nji...

Halyçylyk pudagynyň önümçilik düzümi kämilleşdiriler

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň haly kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berildi. Halkymyzyň milli gymmatlygy bolan halyçylyk sungaty Berkarar döwletimiziň...

21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär

Ýurdumyzda ähli ugurlarda telekeçiligiň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak, hususy ulgamyň milli ykdysadyýetdäki paýyny artdyrmak hem-de kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek üçin şertleri döretmek babatda degişli...

Türkmenistanda paýly gurluşyk işiniň hukuk esaslary

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň başynda duran oňyn özgertmeleriniň maksada laýyk amala aşyrylmagy, ozaly bilen ýurdumyzda milli kanunçylyk ulgamynyň kämilleşdirilmegi, onuň halkara standartlaryna...

2021-nji ýylyň birinji çärýeginde dünýäde syýahatçylaryň sany 83 göterim azaldy

Dünýädäki pandemiýa bilen bu ýyl syýahatçylaryň sany azaldy. Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasy (UNWTO) 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde dünýäde syýahatçylaryň sanynyň geçen ýyl bilen...

 Sagdyn bolaýyn diýseňiz

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda...

12-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...