Daily Archives: 2021-06-11

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar...

Medeniýet hepdeligi we nobatdaky açylyş dabaralary

Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada...

Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat...

Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge...

Türkmenistanyň we Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Söhbetdeşligiň barşynda ministrler syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlar boýunça ikitaraplaýyn...

 Taslama we döredijilik bäsleşigi geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyz bedew bady bilen öňe barýar. Ykdysadyýetde, medeniýetde, içeri we daşary syýasatda uly özgertmele durmuşa geçirilýär. Şolar...

Gyzykly maglumat: faks öň döräpmi ýa-da telefon?

Faks aragatnaşyk hyzmaty, aslynda, telefona bagly. Häzir ony özbaşdak işleýän hyzmat hökmünde göz öňüne getirmek kyn. Ýöne, bier bolsaňyz, faks telefondan ir oýlanyp tapylan...

Argentina we Serbiýa “Sputnik V” sanjymyny öndürýär

"INTERFAX"-yň ýazmagyna görä, Argentinada we Serbiýada koronawirusa garşy "Sputnik V" sanjymynyň  önümçiligi  başlandy. Argentinadaky «Laboratorios Riçmondyň» ýolbaşçysy Marselo Ruben Figueiras Sankt-Peterburg halkara ykdysady forumynda 2021-nji ýylyň ahyryna...

Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň birleşen arap emirliklerine sapary

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine sapary başlandy....

Baý bolmak hakynda gysgaça maslahatlar

Nädip baýamak hakda pikir edýän bolsaňyz, ilki bilen näçe güýç sarp edendigiňizi bilmelisiňiz.  Aşakda özüňize bermeli soraglar. Her kim baý bolmak isleýär, ýöne islegini amala...