Günlük Arşiv: 2021-06-10

Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistandaky infrastruktura taslamalaryna maýa goýar. Bu barada "orient.tm" internet neşirinde habar berildi. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň gol çeken Buýrugyna laýyklykda,  Türkmenistan...

“Türkmenistan” awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

Ýurdumyzyň şäherleriniň arasyndaky uçar gatnawlary kem-kemden artdyrylýar. 1-nji iýundan başlap, sebit merkezlerinden “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyna dynç almaga gidýän raýatlar üçin her gün Türkmenbaşy...

10-njy iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

ÝUNOPS-yň Türkmenistandaky ilkinji taslamasy

Türkmenstanyň paýtgaty Aşgabatda wekilhanasy açylan BMG-niň Taslama hyzmatlary boýunça müdirligi (ÝUNOPS) ilkinji taslamasyny hem amala aşyrmaga girişdi. Bu barada BMG-niň bu abraýly düzüminiň wekilhanasynyň...

BMG-niň Aşgabatda yene bir wekilhanasy açyldy

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň ýene-de bir abraýly edarasynyň wekilhanasy öz işine başlady. BMG-niň Taslamalara hyzmat etmek baradaky müdirliginiň (ÝUNOPS) wekilhanasy Aşgabatda açyldy. BMG-niň...

“Victory” brendli türkmen köýnekleri daşary ýurda iberiler

Mary welaýatyň “Ýeňiş” egin-eşik fabrigi täze “Victory” brendini tanyşdyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň resmi interent saýtynda bellenilip geçilýär. Önümçiligi täze ýola goýlan köýnekler...

Ýewropa kem-kemden çäklendirmeleri gowşadýar

Ýewropa Bileleşigina agza döwletlerde koronawirus ýokanjy sebäpli girizilen çäklendirmeler kem-kemden gowşadylýar. Bu barada "Euronews" teleýaýlymy habar berýär. Belgiýanyň hökümeti köçede gorag örtüklerini dakynmak talabyny ýatyrdy...

Ýene-de 8 ýurda uçar gatnawlaryny ýola goýýar

Russiýa Federasiýays koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly çäklendirmelerden soňra kem-kem-den halkara uçar gatnawlaryny ýola goýup başlady. Ýurduň hökümeti ýene-de 8 döwlete uçar gatnawlarynyň ýola goýulmagyna...

Sarri “Lasio” toparyna tälim berer

Italiýanyň “Lasio” toparynyň täze baş tälimçisi wezipesine Maurisio Sarri bellendi. Rim kluby muny resmi web sahypasynda yglan etdi. Sarri täze topary bilen 2023-nji ýylyň iýunyna...

ABŞ-nyň Prezidentiniň ilkinji daşary ýurt sapary

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden özüniň ilkinji daşary ýurt saparyny amala aşyrýar. Şu ýylyň 20-nji ýanwarynda döwlet baştutany wezipesine girişenden soňra Baýden ilkinji saparyny Beýik...