Günlük Arşiv: 2021-06-09

Içerki demir ýol gatnawlarynyň sany artýar

Türkmenistanda ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak bilen baglanyşykly çäklendirmelerden soň, içerki demir ýol gatnawlarynyň sany köpelip başlady. Bu barada "orient.tm" internet neşiri habar berýär. Iýun...

Türkmen halysynyñ nepisligi

                              Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: -Türkmen halysy  türkmeniň äleme bolan soňsuz tagzymynyň beýanydyr. Türkmeniň halysy onuň köňlünüň aýdymydyr. Bu aýdym bolsa bir günüň ýa...

Çaga edebi

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe bagtyýar nesilleriň eşretli durmuşda ýaşamagy,şadyýan,sagdyn ösmegi, döwrebap bilim-terbiýe almagy, hünär öwrenmegi, ýurdumyza peýdaly adamlar bolup ýetişmegi üçin beýik işler durmuşa...

 Alsgeýmer keseline garşy göreşmek üçin derman tassyklandy

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Alsgeýmer keseline garşy göreşmek üçin Aduhelm dermanyny tassyklady. «Bu ýagdaý 20 ýylyň içinde birinji gezek emele geldi» diýip, BBS ýazýar. «Biogen» tarapyndan öndürilen bu...

Hytaýda ykdysady galkynyş başlady

Maý aýynda Hytaýyň eksporty geçen ýyl bilen dollar görnüşinde deňeşdirilende 28 göterim töweregi ýokarlandy. Import 51,1 göterim ýokarlandy, bu bolsa 2010-njy ýyldan bäri rekorddyr....

Türkmenistanyň “Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy hakyndaky” Kanuny güýje girdi

Türkmenistanyň telekeçileri 8-nji iýunda resmi taýdan güýje giren “Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy hakyndaky” Kanunyň çäginde döwlet bilen gyzyklanmalar we töwekgelçilikler deňagramlylygynda iri taslamalary durmuşa geçirmäge başladylar. Täze...

Täze dünýä rekordyny goýdy

Efiopiýaly türgen Letesenbet Gideý 10 müň metr aralyga ylgamak boýunça ýaryşda dünýä rekordyny goýdy. Bu ýaryş Niderlandlarda geçirildi. 23 ýaşyndaky türgen bu aralygy 29 min...

Özbegistanyň Prezidenti Täjigistanda saparda bolar

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew 10-11-nji iýunda Täjigistanda resmi saparda bolar. Bu barada Özbegistanyň resmi habarlar gullugy habar berýär. Saparyň çäklerinde birnäçe çäreler göz öňünde tutuldy:...

Megan Marklyň kitabyna uly gyzyklanma

Megan Marklyň çapdan çykan “The Bench” (Skameýka) atly çagalar kitaby ilkinji günden Beýik Britaniýada iň köp satylan kitap boldy. Şazada Garriniň aýaly 39 ýaşyndaky...

Suwuň saglyga peýdasy

Howa, gün, suw ynsan durmuşy üçin iň gerek bolan elementler hasaplanýar. Şu elementleriň biri bolan suwuň hem adamyň ýaşaýşy we sagdynlygy üçin örän uly...