Günlük Arşiv: 2021-06-08

9-njy iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Towuk ýumurtgasynyň peýdasy

Oba hojalyk guşlarynyň ýumurtgalary ajaýyp azyklyk önüm hasaplanýar, towuk ýumurtgasyna bolsa berhizlik häsiýet mahsusdyr. Bir ýumurtga iýmitlik ýokumlylygy boýunça takmynan 40 gr ete we...

8-nji iýunda bellenilýän aýratyn gün, bütindünýä ummanlar günüdir

Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 1992-nji ýylda Rio de Janeýro’da geçirilen sammitde karar berlen hem bolsa, resmi taýdan ykrar edilmedik Bütindünýä ummanlar güni, ummanlaryň ýaşaýşa...

“MB shoes” kärhanasynda bolan okuw sapary

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň talyplaryny nazaryýetde alan ylymlaryny tejribelikde berkitmeklik maksady bilen, ýaşlary telekeçilige giňden çekmek meselesine...

Walensiýa: «Messi häzir ozalkysy ýaly güýçli garşydaş däl»

Mälim bolşy ýaly, şu günler dnüýäniň dürli yklymlarynda 2022-nji ýylda Katarda geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionatynyň saýlama duşuşyklary geçirilýär. Olaryň çäginde 9-njy iýun güni...

Jeff Bezos kosmosa uçjakdygyny mälim etdi

«Amazonyň» esaslandyryjysy Jeff Bezos 20-nji iýulda dogany we «Blue Origin» uçarynyň satuwdaky ýeňijisi bilen kosmosa uçýar. Ol bu barada özüniň «Instagramdaky» sahypasynda habar berdi. Has...

Türkmenistan Ukraina dizel ýangyjy eksport edýär

"UkrRudProm" portalynyň habaryna görä, 2021-nji ýylyň bäş aýynda Türkmenistan 23,4 müň tonna dizel ýangyjyny Ukraina iberdi. Dizel ýangyjy bu ýurda deňiz ýoly arkaly ýerlendi. Türkmenistan,...

Daşary ýurtda galan türkmen raýatlary pasport möhletini uzaldyp biler

Özlerine bagly bolmadyk sebäpler boýunça daşary ýurtlarda galan Türkmenistanyň raýatlary pasportlarynyň möhletini uzaldylyp bilerler. Bu «Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetme girizmek hakynda...

Telekeçiler 24 sany iri desgany işe girizdiler

2021-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary, ýurduň durmuş-ykdysady ösüşiniň döwlet maksatnamalarynda göz öňünde tutulan 24 sany iri desgany işe girizdi. Bu...

TSTB-niň kärhanalarynda haryt dolanyşygy 5,4 göterim ýokarlandy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň kärhana-agzalarynyň şu ýylyň bäş aýyndaky dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 5,4 göterim ýokarlandy. Bu barada tstb.gov.tm saýtynda...