Günlük Arşiv: 2021-06-07

8-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Gök çaýyň düzüminde koronawirusa garşy peýdaly maddanyň bardygy anyklandy

«Suonsi»-si uniwersitetiniň (Beýik Britaniýa) alymlary gök çaýyň düzüminde  COVID-19-a garşy göreşmekde peýdaly bir maddany tapdylar. Bu hakda «RSC Advances» žurnalynda çap edilen barlagda aýdylýar. Hünärmenler...

«Galaxy A22» ― iň arzan 5G tizlikli smartfon

«Samsung» kompaniýasy 5G ulgamynda işleýän «Galaxy A22» smartfonyny hödürledi. Enjam 6,6 dýuýmly IPS ekran, MediaTek Dimensity 700 prosessor, 4 gigabaýt çalt we 64 gigabaýt hemişelik...

Mbappe-de, Holandam däl, «Realyň» baş maksady başga

«Reala» hüjümçiden zyýada ýokary hilli merkezi goragçy gerek» diýlip, dünýä metbugatynda ýazylýar. Madrid klubynyň täze baş tälimçisi Karlo Ançelotti hut şeýle pikir edýär. Italiýaly hünärmen eýýäm esasy...

Güllerden döredilen ajaýyp “Gudratlar bagy”

Dünýädäki iň uly gül bagy bolan “Gudratlar bagy” Dubaý şäherinde ýerleşýär. Bu ajaýyp bagda 45 dürli görnüşli 45 milliondan gowrak güller bar. Bu gözellikleriň...

Ýaş soganyň ähmiýeti we peýdalary

Ýaş sogan, Uzak Gündogarda döräp, Hytaýda we Ýaponiýada asyrlar boýy ösdürilip gelinýän ekinleriň biridir. Bu gök önüm sowuklamany bejermek, gözüňi gowulaşdyrmak, we dürli keselleriň...

7-nji iýun halkara ertirlik güni

Gündelik naharlaryň iň möhümi ertirlikdir. Ertirlik nahary günüň ilkinji naharydyr we bedene günüň dowamynda zerur iýmitleri almaga mümkinçilik berýär. Geçirilen barlaglar, esasanam ösüş döwürinde...

“Ylym we bilim XXI asyrda” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi

Ata-watanymyz Türkmenistanda däp bolşy ýaly, Ylymlar güni mynasybetli baýramçylyk çäreleri uly dabara bilen bellenilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde, häzirki wagtda ýurdumyzyň...

Kanada ýene-de çempion

Kanadanyň milli ýygyndysy hokkeý boýunça dünýä çempionatynyň çempiony boldy. Final duşuşygynda kanadaly hokkeýçiler Finlýandiýanyň milli ýygyndysyny ýeňdiler. Duşuşyk esasy wagta goşulan goşmaça wagtda kanadalylaryň geçiren...

Bitkoin ilkinji gezek milli pul birligine öwrülýär

El Salwador “Bitcoin” kriptowalýutany ýurduň resmi pul birligi hökmünde kabul edýän ilkinji ýurt bolmak üçin kanun taslamasyny taýýarlady. Ýurduň Prezidenti Naýib Bukele "Bitcoin 2021" maslahatyna...