Günlük Arşiv: 2021-06-06

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleri Hyratda duşuşdy

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleri Owganystanyň demirgazyk-günbataryndaky we Türkmenistan bilen serhetleşýän welaýatyň merkezi bolan Hyrat şäherinde duşuşdylar. Bu barada "orient.tm" internet neşiri habar...

Hytaýda çagalar üçin waksina bellige alyndy

Hytaýyň ýörite hukukly edaralary «Sinovac» kompaniýasy tarapyndan işlenip taýýarlanylan «CoronaVac» waksinasynyň 3 ― 17 aralygyndaky çagalar üçin niýetlenen görnüşini hasaba aldy we ony ulanmaga...

6-njy iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...