Daily Archives: 2021-06-05

Türkiýe Gara deňizde tebigy gaz goruny tapdy

Türkiýe Respublikasy Gara deňizde tebigy gaz gory 135 milliard kubmetre deň bolan täze gaz ýatagyny tapdy. Bu barada ýurduň Prezidenti Rejep Täýyp Ärdogan belläp...

Rus sanjymy Ýewropada öndüriler

Serbiýa Ýewropada Russiýanyň koronawirus ýokanjyna garşy işläp dözen "Sputnik V" sanjymyny öndürip başlan ilkinji ýurt bolar. Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin we Serbiýanyň Prezidenti Aleksandr Wuçiç...

Sowgatlar barada gyzykly maglumatlar

Dünýädäki iň owadan şäherlerine ýa-da başga ýurda gezelenje, dynç almaga gidilende şol baran ýeriňden sowgat alyp gaýtmak dünýäniň ähli halklarynda diýen ýaly däp bolsa...

5-nji iýun daşky gurşawy goramagyň halkara güni

1972-nji ýylda Stokgolm şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň daşky gurşawy goramak boýunça geçiren konferensiýasynda 5-nji iýuny “Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni” diýlip yglan...

“PSŽ” Ronaldo bilen gepleşikleri geçirer  

«Ýuwentusyň» hüjümçisi Kriştiano Ronaldo karýerasyny Fransiýada dowam etdirip biler. «As» neşiriniň ýazmagyna görä, PSŽ portugaliýaly hüjümçiniň wekilleri bilen gepleşikleri geçirip başladylar. Ronaldu hem öz agenti...

Daşary ýurtlaryň Hökümet wekiliýetleriniň saparlaryna taýýarlyk görülýär

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň bäş aýynda DIM tarapyndan geçirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň daşary...

Gyzykly maglumat: näme üçin uçarlaryň esasy reňki ak?

Ýer ýüzünde müňlerçe awiakompaniýa bar. Olaryň uçarlary her dürli dizaýna eýe. Ýöne, üns berseňiz, olaryň agalabasynyň saýlap alan esasy reňki akdyr? Eýsem, bu näme...

Galla oragyna badalga berildi

Ýurdumyzda 4-nji iýunda galla oragyna badalga berildi. Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň babadaýhanlary galla oragyna girişdiler. Balkan we Daşoguz welaýatynyň gallaçylary bolsa olara 11-nji...

Mekdeplerde sanly ulgam boýunça täze okuwlar guralar

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Degişli döwürde okuw-terbiýeçilik işlerini...

5-nji iýunda Ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...