Günlük Arşiv: 2021-06-04

“Lukoil” Hazardaky «Dostluk» ýatagynyň operatory bolmakçy

Russiýanyň "Lukoil" kompaniýasy Hazardaky «Dostluk» taslamasynyň operatory bolmaga isleg bildirýär. Bu barada kompaniýanyň prezidenti Wagit Alikperow Peterburg halkara ykdysady forumynda žurnalistlere habar berdi. TASS habarlar...

Türkmenabat halkara howa menzilinden howa gatnawlary dikeldildi

1-nji iýundan Türkmenabat halkara howa menzilinden ýurduň sebitlerine howa gatnawlary dikeldildi. Howa gatnawlarynyň tertibi «Türkmen gündogary» gazetiniň 3-nji iýundaky sanynda çap edildi. Bu barada...

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna howa gatnawy açyldy

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç almak isleýän lebaplylar indi oňa uçarda hem baryp bilerler. 1-nji iýundan Türkmenabat halkara howa menzilinden «Türkmenabat — Türkmenbaşy —...

Polipropilen örtüginiň täze görnüşi öndürilip başlandy

Ýurdumyzda polipropilen örtüginiň täze görnüşiniň önümçiligi ýola goýuldy. Bu önümçilik Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilip başlandy. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenbaşydaky...

52 sany döwlet emlägi hususylaşdyryldy

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň ýanwar-maý aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine seredildi. Bu barada "Watan"...

Biometriki Pasport boýunça üýtgetmeler we goşmaçalar

Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny almak (çalşyrmak) üçin talap edilýän resminamalaryň Sanawyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi! Täze Sanaw Türkmenistanyň Döwlet...

Okeaniks şäherçesi gurulýar. Näme üçin?

Binagärler Okeaniks şäherçesini ― suw joşmalaryna tap getirip biljek binalary gurmaga girişýärler. Takmynan, 2100-nji ýyla çenli 190 million adam deňiz derejesinden ep-esli ýokarda ýaşar. Sebäbi howanyň üýtgemegi...

Her gün 1 dollarlyk çykdajy bilen 250 döwlete syýahat etdi

Fransiýanyň raýaty Andre Breje 83 ýaşynda. Ol 17 ýaşyndan bäri syýahat edýär. Şol wagt Andrenyň syýahat etmäge pul bolmandyr, emma dünýäni görmek we täze...

Bir döwlet Haj zyýaratyndan çekildi

Indoneziýanyň Din işleri boýunça ministrligi koronowirus pandemiýasy sebäpli ýurduň raýatlarynyň bu ýyl Haj zyýaratyny amala aşyrmajakdygyny habar berdi. Bu barada ministr Ýokut Çolil Kumasyň beýanatynda...

Telekçiler üçin onlaýn söwda okuw mümkinçiligi

Telekeçiligi we işewürlik gurşawyny ösdürmek boýunça USAID taslamasy Latyn Amerikanyň Elektron täjirçilik instituty bilen birlikde Merkezi Aziýa ýurtlarynda kiçi we orta kärhanalar üçin “Elektron...