Günlük Arşiv: 2021-06-03

Indzagi “Interiň” täze tälimçisi boldy

Simone Indzagi Italiýanyň “Inter” toparynyň täze tälimçisi boldy. Ozal bu ýurduň "Lasio" toparyna tälim beren Indzagi täze topary bilen 2 ýyllyk şertnama baglaşdy. 45 ýaşly...

Gülli kelemiň ähmiýeti we peýdalary

Watany Gündogar Ortaýer deňzi sebiti bolan 2 ýyllyk ösümlik bolup bu Ortaýer kelemi Türk dilinde (karnabahar) ady bilen tanalýan kelem ýabany kelemden gelip çykýar...

Koronawirus ştammlary grek harplary bilen atlandyrylar

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy COVID-19-a sebäp bolýan koronawirus ştammlaryny grek elipbiýindäki harplar bilen atlandyrmak kararyna geldi. Häzirki wagtda ştammlar gelip çykan we ýaýran ýurduna baglylykda...

Çagalary synlamak üçin akylly lampalar

«TikTok» gysga wideo programmasyny öndüriji «ByteDance» kompaniýasy ilkinji bolup 120 dollarlyk lampalary hödürläninden bäri «akylly» öý lampalarynyň meşhurlygy artdy. Ene-atalar eýýäm ilkinji aýda 10 müň lampa satyn aldylar. Önümiň meşhurlygy «ByteDanceni» marketingini we...

Dünýädäki iň iri gymmatbaha awtoulag ýygnaýjysy

Hassanal Bolkiah ― Bruneýiň Soltany dünýäde iň iri gymmatbaha awtoulaglaryň ýygyndysyna eýe. Çeşmelere görä, onuň ýygyndysynda awtoulaglaryň 3 müňden 7 müňe çenli üýtgeşik görnüşler bar. Olaryň...

Gyzykly maglumat: dünýäde iň uzyn köpri

Dünýädäki iň uzyn köpriniň nirede ýerleşýändiginden habaryňyz barmydy? Eger, bu barada heniz habarsyz bolsaňyz, jogaby şu habarymyzdan tapyp bilersiňiz. Dünýäde iň uzyn köpri «Magdeburg» diýlip...

ÝB «Şengen» wizasyny alyş düzgünlerini çylşyrymlaşdyrdy

Ýewropa Bileleşiginiň geňeşi Wiza maglumat ulgamyna ( VIS) üýtgetme girizip, daşary ýurtlularyň gysga möhletli «Şengen» wizasyny almagy baradaky düzgünleri çylşyrymlaşdyrdy. Bu karar ÝB-e agza ýurtlaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak we migrasiýa gözegçilik etmek...

Üç klub UEFA-nyň Çempionlar ligasyndan çykarylar

Bu barada «Sports Rep» neşiri «La Repubblica» esaslanyp habar berýär. Bu hakyndaky gutarnykly kararyň şu hepde yglan edilmegine garaşylýar. Hemmesiniň sebäbi hem Superliga. Ýeri gelende aýtsak, Superligany Ýewropadaky...

Halkara “Buker” baýragynyň ýeňijisi belli boldy

Edebiýat ulgamynyň abraýly baýraklaryndan biri bolan Halkara “Buker” baýragynyň üstümizdäki ýyldaky ýeňijisi mälim edildi. Halkara "Buker" baýragyna fransiýaly Dawid Diop mynasyp boldy. Fransiýaly ýazyjy...

Welosipede uly ähmiýet berýän şäherler

Şu gün, ýagny 3-nji iýun Bütindünýä welosiped günüdir. Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG tarapyndan 3-nji iýun Bütindünýä welosiped güni yglan edildi. Merkezi Germaniýada ýerleşýän “Coya” kompaniýasy...