Günlük Arşiv: 2021-06-01

30 sany baýrak Size garaşýar: Sanly ulgam barada Makala bäsleşigi

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň nobatdaky tapgyryny yglan edýär. Bäsleşik www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň hemaýat bermeginde geçirilýär. Mukaddes...

Awtomobillerde gaz ýangyjyny ulanmagyň aýratynlyklary

Häzirki wagtda biziň ýurdumyzda dünýade peýdalanylýan içinden ýandyrylýan dwigateller üçin uglewodorod ýangyjyň suwuk hem-de gaz görnüşli çig malynyň köp mukdarda gorynyň bardygyny ýeke öz...

“Kopa Amerika” Braziliýada geçiriler

2021-nji ýylyň tomsunda futbol janköýerlerine gyzykly futbol ýaryşlary garaşýar. Ýewropa yklymynda "Ýewro-2020" futbol çempionaty, Amerika yklymynda bolsa "Kopa Amerika" kubogy ugurnda ýaryşlar geçiriler. 2021-nji ýylda...

Aguero “Barselona” geçdi

Ispaniýanyň "Barselona" topary Angliýanyň "Mançester Siti" toparynda çykyş eden we bu ýerdäki futbol möwsümini tamamlan Serhio Aguerony satyn aldy. Bu barada sport neşirleri habar...

Uçar gatnawlarynda çäklendirme

"COVID-19" çäreleriniň çäginde Russiýa  Türkiýä uçar gatnawlarynyň çäklendirmeleriniň möhletini 21-nji iýuna çenli uzaltdy. Bu barada türk metbugatynda beýanat berildi. Russiýanyň koronawirus ýokanjyna garşy gözegçilik we...

Türkiýede koronawirusa garşy göreş boýunça täze düzgünler

Türkiýe Respublikasynda koronawirus ýokanjyna garşy göreşde birnäçe hepde dowam eden berk çäklendirme çäreleri 1-nji iýundan başlap, kem-kemden gowşadylýar. Türk metbugatyndaky habara görä, Içeri işler...

Çagalary goramagyň halkara güni

1-nji iýun bütin dünýäde ähli Çagalara goýulýan hormatyň nyşany hökmünde bellenilýär. Çagalary goramagyň halkara gününi baýramçylyk hökmünde giňden belläp görmegiň taryhy, öz gözbaşyny 1949-njy...

PSR barlagy hökmany boldy

Türkiýe Respublikasyna gelýän daşary ýurtly ýolagçylardan gelmezden ozal, 14 gün öň sanjym edilendigi barada resminama hem-de 72 sagadyň dowamynda edilen polimeraz zynjyrynyň reaksiýasy (PSR)...

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon komitetiniň başlyklarynyň duşuşygy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon komitetiniň türkmen tarapynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň bu komitetiň ýapon tarapynyň başlygy, Ýaponiýanyň «Itochu Corporation» kompaniýasynyň...

Türkmenistanyň Prezidenti altyn nyşan bilen sylaglanyldy

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda habarlary alyşmak hem-de habar beriş serişdeleriniň ugry boýunça özara gatnaşyklar babatda halkara hyzmatdaşlygy işjeň giňeldýär. Daşary ýurtly...