Home 2021 Iýun

Monthly Archives: Iýun 2021

Türkmenistan YHG-niň möhüm ylalaşygyna goşuldy

2021-nji ýylyň 28-30-njy iýuny aralygynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) Baş sekretary Hadi Suleýmanpur resmi sapary bilen Aşgabatda bolýar. Saparyň çäklerinde Baş sekretar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly...

Uçýan awtoulagyň synagy üstünlikli tamamlandy

Uçýan awtoulagyň 35 minutlyk synagy üstünlikli tamamlandy. Şeýle ulagyň synagy Slowakiýada geçirildi. Iki şäheriň arasynda uçan awtoulag 2500 metr belentlige galyp, tizligi 170 kilometre...

9 ýylda 90 göterimi elektrikli bolar

Fransiýanyň dünýä belli awtoulag öndürijisi “Renault” kompaniýasy elektrik ulaglary üçin strategiýasyny yglan etdi. Fransuz awtoulag öndürijisiniň baş ýerine ýetiriji direktory Luka de Meo 2025-nji ýyla...

Ginnesiň rekordy: dünýäniň iň garry adamy

Ginnesiň rekordlar kitaby Puerto-Rikonyň ýaşaýjysy Emilio Flores Markesi dünýäniň iň garry adamy hökmünde hasaba aldy. Ol 112 ýyl 326 gün ýaşap, iň ýaşuly adam...

1-nji iýulda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...

Mugallymyň sanly bilim gurşawy

Döwlet Baştutanymyzyň 2020-nji ýylyň 18-nji martynda köpçülikleýin habar beriş serişdelerini we resminama dolanşygyny sanlylaşdyrmak boýunça geçiren iş maslahatynda sanly ulgama geçmegi, aýratyn-da, bu babatda...

“Artist tomaşaçy bilen artist”

Günleri biri-birinden zyýada ajaýyp ýurdumyzda medeniýet hepdeligi uly şatlyk-şowhun bilen bellenip geçilýär. Bilşimiz ýaly, Gahryman Arkadagymyz medeniýet we sungat işgärlerine uly üns berip, olara...

Aýdym bilen sahnanyň ussady

         Döredijilik, medeniýet bilen meşgullanýan her bir adamyň durmuşa garaýşy, durmuşa çemeleşişi beýleki adamlardan düýpgöter tapawutlanýar. Medeniýet we döredijilik adamlary halkyň medeni aňyny baýatmakda...

Käşir ýagynyň ähmiýeti

Käşir ýagynyň peýdalary Bilşimiz ýaly ösümlikleriň dermanlyk gurluşlary adamzat üçin elmydama peýdalydyr. Bulara goşulan käşir ýagynyň peýdalary sanamak bilen gutarmaýar. Hakyky witamin dükany bolan käşir,...

Aýyň täleýnamasy

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň...