Günlük Arşiv: 2021-05-13

Gündelik Täleýnama: 14 Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Mähriban okyjylar! Öňdengörüjilik, hemme zady wagtyndan öň nähili boljakdygyny hasaplamaklyk, elbetde, mümkin däl. Emma öz doglan ýyldyzyňyza görä köp zatlary bilip bolýandygy hemmelere mälimdir....

Teatr bäsleşiginiň çäklerinde görkeziljek sahna oýunlary

“Türkmen teatr sungaty” atly teatr bäsleşiginiň çäklerinde görkeziljek sahna oýunlary 12-nji maý, çarşenbe   15.00 – 17.00      Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda   teatryň “Soltan hakykaty hakda...

Oraza baýramynyň dabarasy

Ahlak tämizliginiň we ruhy kämilligiň belent sütüni bolan mukaddes Oraza baýramy bellenip geçilýär. Mukaddes Remezan aýynyň dowamynda halkymyz agyz beklemek dessuryny ýerine ýetirip, tarawa namazlaryny...

“Azerbaýjan “ paromynyň Türkmenistana ilkinji gatnawy

Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portuna täze “Azerbaýjan “ paromy geldi. Ol özüniň ilkinji ýüzüşini Türkmenistana iş gatnawy bilen başlady. Bu döwrebap parom 2020-nji ýylda Bakuwyň gämi...

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň Döwlet nebit kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça halkara forumyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet nebit kompaniýasynyň (SOCAR)...

Ärdogan milli Liderimizi Oraza baýramy bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiziň adyna mübärek Oraza aýynyň tamamlanmagy bilen bellenýän Oraza baýramy mynasybetli daşary ýurtlaryň döwlet ýolbaşçylaryndan gutlag hatlary gelýär. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde...