Günlük Arşiv: 2021-05-11

Gündelik Täleýnama: 12 Maýda Ýyldyzlar näme diýýär?

Mähriban okyjylar! Ýyldyzlaryň adam ykballarynda tutýan orny barada siz megerem bilýän bolsaňyz gerek. Ýyldyzlaryň her günki aýdýan zatlaryny bilmeklik okyjylarymyza peýdaly we gyzykly bolar...

“Ak şäherim Aşgabat” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

11-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň “Ak şäherim Aşgabat” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabara daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky...

Ulaglaryň hereketiniň çäklendirmesi babatda täzelik

Häzirki wagtda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk şanly baýramyna taýýarlyk görmek we ony dabaraly belläp geçmek boýunça degişli işler durmuşa geçirilýär. Aşgabat şäher häkimliginiň hem-de...

  “Samsung” täze maýyşgak smartfonlaryny tanyşdyrar

Günorta Koreýanyň tehnogiganty “Samsung” täze flagman smartfonlaryny tomsuň soňky aýynda tanyşdyrar. Adatça, “Samsung” her tomsuň soňunda “Galaxy Note” ugruna degişli smartfonlary görkezýän bolsa, bu...

«Ýuwentus» Super ligadan çykmasa, A Seriýadan çykarylar

Italiýanyň Futbol federasiýasynyň ýolbaşçysy Gabriel Grawina, «Ýuwentus» klubynyň Ýewropanyň Super ligasyndan çykmasa, «Seria A» aýrylyp bilinjekdigini duýdurdy. «Sky Sports»-yň habaryna görä, Grawina: «Düzgünler hemmeler üçin deňdir. «Ýuwentus» indiki...

“Sinhua”: Türkmenistan bilen Hytaý 5 ýyllyk meýilnama taýýarlar

Türkmenistanyň ýokary derejeli wekiliýeti Hytaý Halk Respublikasynda saparda bolýar. Bu barada Hytaýyň resmi "Sinhua" agentligi habar berýär. Şol habarda berlişi ýaly, Hytaýyň daşary işler ministri...

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Hytaýa sapary başlandy

Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Hytaý Halk Respublikasyna sapary başlandy. Saparyň birinji gününde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredowyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň...

Oba hojalyk ekinlerine toplumlaýyn ideg işleriniň geçirilişi

Oba hojalygynda önümçilik gatnaşyklarynyň has-da ösýän döwründe ekerançylykda ýokary hilli agrotehniki çäreleri geçirmegiň uly ähmiýeti bardyr. Ekerançylykda ýokary zähmet öndürijiligini gazanmak, işleri tiz wagtda ýerine...

CLAAS kompaniýasynyň  “Jaguar”  kysymly kombaýny

Dünýä belli nemes oba hojalygy üçin enjamlar we enjamlar öndüriji CLAAS ýakynda “Jaguar” seriýaly kombaýnynyň bir ýyllygyny belledi. Markanyň taryhynda iň meşhurlaryň birine öwrülen...

Germaniýa Hindistanda kislorod önümçiligini ýola goýdy

Germaniýa koronawirus ýokanjy sebäpli kyn günleri başdan geçirýän Hindistanda ykjam kislorod öndürýän desga gurdy. Desgada bir günde 400 müň litr kislorod öndüriler. Koronawirus ýokanjyndna iň...