Günlük Arşiv: 2021-05-10

Kino hepdeligine we kinofestiwala badalga berildi

Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de paýtagtymyz Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli "Aşgabadyň waspy kino sungatynda" atly türkmen filmleriniň kino hepdeligine  hem-de “Aşgabat bahary” atly...

THY ýörite uçar gatnawyny amala aşyrdy

Şu gün ýene bir ýörite halkara uçar gatnawy amala aşyryldy. Ýadyňyzda bolsa  Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň gurnamagynda “Türkhowaýollary” milli awiakompaniýasynyň 2021-nji ýylyň 10-njy maýynda...

Görüş ýady türgenleşdirmekde Walter Şulteniň tablisasy

Üns diýen zat bolmasa bu dünýä aň ýetirip bolmajagy hemme kime mälimdir. Islendik bir hereket  üns jemlemek, obýektiň ýagdaýynyň, häsiýetiniň seljermesi esasynda amala aşyrylýar....

Soň bir gün… 

        Şenbe güni gijara ýygnakdan çykyp öýe barýardym. — Şahyr Kasym Nurbadow ýogalaýypdyr-da, eşitdiňizmi? — diýip, ýolugra eşiden ajy habaryma birbada ynanjagymy-ynanmajagymy...

Türkmenistanda talyp ýigitleriň arasynda bäsleşik geçirildi

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýigitleriniň arasynda  Bilim ministrliginiň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde guramagynda «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşiginiň...

Edward Lidskalniniň merjen galasy

ABŞ-da agyrlygy 30 tonna deň merjen gala bar. Ol latwiýaly höwesgär gurluşykçy Edward Lidskalnin tarapyndan gurlupdyr. Iň syrly ýeri ol galany özi, ýagny hiç kimden...

“Clubhouse” indi Android üçin hem elýeterli bolar

Soňky aýlarda meşhurlyk gazanan “Clubhouse” ses messenjeri ýakyn wagtlarda Android ulanyjylary üçin hem elýeterli bolar. Bu habar döredijileriň blogynda peýda boldy diýip, metbugat saýtlary...

Saud Arabystanyndan haj zyýaratynyň beýany

Saud Arabystany şu ýyl haj zyýaratynyň koronawirusynyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen aýratyn saglyk we howpsuzlyk şertleriniň astynda geçiriljekdigini habar berdi. Saud Arabystanynyň Haj we...

Pasport almak üçin haýsy edara ýüz tutmaly?

Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä,“Türkmenistanda pasport ulgamynyň işini kämilleşdirmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda çykaran PP-720 belgili...

Türkmen we iňlis dillerinde antroponomli idiomalar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda  Türkmenistanda ylym ösdürilýär. Ýurdumyzda ylmyň ileri tutulýan ugurlary boýunça alymlar uly işleri bitirýärler. Türkmenistanda daşary ýurt dillerini öwrenmek...