Günlük Arşiv: 2021-05-09

Diplom ykrar etmek boýunça käbir aýratynlyklar

Diplom ykrar etmek boýunça talaplary saýtymyza yzygiderli ýerleşdirip gelýäris. Bu habarda bolsa diplom ykrar etmek boýunça käbir aýratynlyklary Size ýetirýäris. Bellemeli zat, bu habarda...

PÝGG-niň jerimelerini online tölemek

Ýadyňyzda bolsa bir ýyl mundan ozal Türkmenistanyň Içeri  Ministrliginiň Polisiýanyň Ýol Gözegçilik Gullugy tarapyndan Foto we wideo ýazgy edýän serişdeleriň üsti bilen ýol hereketiň...

Russiýada 9-njy maý-Ýeňiş güni bellendi

Russiýa Federasiýasynda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi. Ýurduň paýtagty Moskwa şäheriniň merkezindäki Gyzyl meýdança geçirilen dabaralara Russiýanyň...

Hytaý raketasy Hindi ummanyna gaçdy

Dünýäniň ähli ýerinde uly gyzyklanma döreden gije boýunça bu baradaky ýagdaýy gözegçilik astynda saklan Hytaý Halk Respublikasy raketanyň Hindi ummanyna gaçandygyny mälim etdi. Hytaýyň...

Neýmar “PSŽ” bilen şertnamasyny uzaltdy

Braziliýaly dünýä belli futbolçy Neýmar häzirki çykyş edýän topary bolan Fransiýanyň "PSŽ" toparynda galmagy dowam etdirer. Bu barada toparyň internet saýtynda hem habar berilýär....

“Bawariýanyň” yzly-yzyna 9-njy çempionlygy

Germaniýanyň "Bawariýa" topary özüniň yzly-yzyna 9-njy çempionlygyny gazandy. Şeýlelikde bu topar Italiýanyň "Ýuwentus" topary bilen yzly-yzyna 9 gezek çempion bolmak üstünligi bilen deňleşdi. Her...

Türkmenistan Hindistana ynsanperwer kömegini iberer

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistandaky koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly çylşyrymly ýagdaýy göz öňünde tutup, bu ýurda ynsanperwer kömegini ibermek babatda degişli resminama gol çekdi. Türkmenistanyň Döwlet habarlar...