Günlük Arşiv: 2021-05-08

Atavatan Krosswordy ilkinji bolup Çözüň: Sowgady utuň!

Türkmen dilindäki ilkinji online krossword sahypasy bolan Atavatan Krossword  sowgatly bäsleşik yglan edýär. Bäsleşigiň şerti aňsat we bäsleşik online tertipde geçýär. Bäsleşik 13.05.2021 senesinde...

Ýaglyk daňlyşynyň görnüşleri: Gelin-gyzlarymyz üçin

Türkmen zenanlarynyň milli lybaslarynda toý öwüşginleri bar. Olar, edil, ýaz güllerinden dokalan ýaly owadan, nepis hem näzik. Olar waspynyň şygra, dessana laýykdygyny öz lowurdusy,...

Türkmen ýyldyzlary bilen Söhbetdeşlikler-I

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com   saýty  häzirki güne çenli ýurdumyzyň medeniýet, sungat ýyldyzlary bilen onlarça söhbetdeşlikleri gurap okyjylara ýetirdi. Türkmen ýyldyzlary bilen söhbetdeşlige...

“Ene mähri” hormatly ada mynasyp bolan eneler üçin ýeňillikler

“Ene mähri” hormatly ada mynasyp bolan enelere döwlet tarapyndan nähili ýeňillikler berilýär? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä,   2008-nji ýylyň...

Zehinli dizaýnerleriň gözellik bäsleşigi: Owadan lybaslar

Türkmenistanyň Dokma senagat ministrliginiň Modeller öýünde zehinli dizaýnerleriň arasynda “Bagtyýar zamananyň döwrebap lybaslary” atly baýramçylyk bäsleşigi geçirildi. Bu bäsleşikde ýurdumyzyň bäş künjeginden gelen ökde dizýnerler özara...

BSGG Hytaý sanjymyny tassyklaýar

     Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy Hytaýyň “Sinofarm” sanjymyny gyssagly ulanmak üçin maslahat berilýän sanjymlaryň sanawyna goşdy. Bu bolsa Pekiniň biologiki önümleriniň bioinstituty tarapyndan öndürilýän...

Gan basyşyny ölçemek üçin akylly sagat

Hytaýyň dünýä belli “Xiaomi” kompaniýasynyň köpçülikleýin maliýeleşdiriş platformasynda “Hipee Smart Blood Pressure Watch” akylly sagadyny hödürledi, diýlip “ixbt.com” saýtynda habar berilýär. Sagadyň esasy aýratynlygy...

Super ligany döredijilere jerime salnar

Ýewropanyň futbol bileleşikleriň guramasy hasaplanýan UEFA Ýewropanyň çäklerinde 12 toparyň gatnaşmagynda döredilmegi göz öňünde tutulan Super Liga gatnaşyjy toparlary jerime salmak babatda karar kabul...

A witaminiň ähmiýeti

A witamini (Retinol) 1920-nji ýylda alymlar tarapyndan tapyldy, bu açylan witaminleriň ilkinjisidir. Bu witaminiň iki görnüşi bar: adam witamininde A witamine öwrülýän taýýar A...

Haýwanlar dünýäni haýsy reňklerde görýär???

Haýwanlar janly tebigaty haýsy reňklerde görýär? Olar hem reňkleri adamlar ýaly saýgarýarmy? Haýwanat dünýäsi daşky gurşawyň gözelliklerini haýsy reňklerde kabul edýär?  Bu soraglar ählimiz...