Günlük Arşiv: 2021-05-07

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby çapdan çykdy

Milli Liderimiz Ministirler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde yene bir kitabyny tamamlandygyny mälim etdi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Hormatly Prezidentimiz Aşgabat...

Uruş weteranlary pul baýraklary bilen sylaglanar

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde Beýik Watançylyk urşundan gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli uruş weteranlaryna, şeýle hem uruşda wepat bolan...

Oraza baýramy mynasybetli dynç alyş

Hormatly Prezidentimiz berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban halkymyzyň bitewüligini, agzybirligini we jebisligini has-da berkitmek, türkmen halkynyň köpasyrlyk däp-dessurlaryna aýawly çemeleşmek, gymmatly ruhy baýlyklarymyzy gorap...

Gadyr gijesi mynasybetli günä geçişlik yglan edildi

Şu gün geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly wideoragatnaşyk arkaly mejlisinde hormatly Prezidentimiz mübärek Gadyr gijesi mynasybetli 982 sany raýatymyzyň hem-de 53 sany daşary ýurtly raýatyň...

Ýewropada bilim almak mümkinçiligi

Ýewropa uniwersitetlerinde bilim ýa-da tejribe almak isleýän Türkmenistanyň raýatlary Ýewropa Bileleşiginiň girdeji gazanmaýan “Erasmus+” maksatnamasyndan peýdalanyp bilerler. Bu barada www.erasmusplus.org.tm internet saýtynda bellenilip geçilýär. Täzelenen...

«Merkezi Aziýa – Hytaý» daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçiriler

2021-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministri Wan I bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Gepleşigiň barşynda...

“Windows 10”-yň nyşanlary çalşylýar

“3Dnews.ru” saýtynyň habar bermegine görä, “Microsoft Corporation” öz operasion ulgamynyň nyşanlaryny çalşar. Nyşanlaryň käbirleri “Windows 95”-iň döwründen  biziň günlerimize çenli üýtgedilmän galypdyrlar. Döredijiler “Windows 10”-yň...

 “Google Photos” mugt giňişligini çäklendirer

“Ixbt.com” saýtynda habar berilmegine görä, “Google” 2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndan “Google Photos”-da ýokary hilli suratlary saklamak üçin mugt giňişligini çäklendirmegi meýilleşdirýär. Kompaniýa bu barada...

Açyk gapylar: Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2021-2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta we orta hünär okuw mekdepleriniň uçurymlary, okuw merkezleriniň diňleýjileri, harby...

Türkmen talyplaryna Italiýada okamak mümkinçiligi

Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi T.Kömekow bilen Italiýanyň uniwersitetler we barlaglar ministri Kristina Messa bilen duşuşygy boldy. Bu barada "Trend"...