Günlük Arşiv: 2021-05-06

Gadyr gijesi haçan we Baýram namazy näçede okalýar?

Oraza aýy tamamlanyp barýar. Mukaddes Oraza aýynyň soňky 10 günlüginiň dowam edýän gününde "Gadyr gijesi haçan" we "Baýram namazy haçan okalýar" soragy hem köp...

Russiýada “Sputnik Laýt” sanjymy bellige alyndy

Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrligi koronawirus ýokanjyna garşy işlenip düzülen "Sputnik Laýt" sanjymy bellige aldy. Bu barada rus metbugat gulluklary habar berýär. Bir gezeklik...

Germaniýa 2021 :Abraýly Ýokary Okuw mekdepleri

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy boýunça biz Türkiýäniň,  GDA agza ýurtlarynyň  we Hytaýyň diplomy ykrar edilýän ýokary...

Dünýäde näçe milliarder bar?

Dogrudan hem dünýäde näçe milliarder barka? Bu sowalyň jogaby adamda özboluşly gyzyklanma oýarýar. Sowala olar barada ýygy-ýygydan ýazýan «Forbes» neşiri jogap berdi. Has takygy, neşiriniň...

Megan Markl çagalar üçin kitap ýazdy

Angliýanyň şazadasy Garriniň aýaly Megan Markl çagalara bagyşlanan kitabyň awtory boldy. Kitap «Kürsi» diýip atlandyrylyp, onda ata we çaganyň gatnaşygy hakyndaky hekaýalar öz beýanyny...

Geçi süýdi

Geçi adamyň ilkinji eldekileşdiren mallarynyň biridir. Häzir dünýäde 400 milliondan gowrak geçi bar. Dünýäde öndürilýän süýdiň 3%-e golaýy, geçi süýdidir. Reňk beriji maddalaryň azlygy...

Sanjym etdirene pul berler

Serbiýada 7 million ilatyň 1,3 millionyna koronawirus ýokanjyna garşy 2 doza sanjym edildi. Şondan soňra köpçülikleýin sanjym depgini pese gaçdy. Ýurduň Prezidenti Aleksandr Wuçiç...

Täsinliklere baý haýwanat dünýäsi

Öý haýwanlary biziň durmuşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrülen. Kähalatlarda olaryň edýän hereketleri, özlerini alyp barşy her birimizi biygtyýar ýylgyrmaga mejbur edýär, haýran galdyrýar. Haýwanat dünýäsi...

Malina miwesiniň peýdalylygy

Miwe dermanlyk häsiýetleriň çeşmesi hasaplanýar. Malinanyň peýdasy, köp iýmit maddalarynyň bolmagydyr. Miwe diňe şahsy ýerlerde däl, tokaýda hem ösýär. Malinanyň görnüşleri witamin we mineral...

Garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna bagyşlanan brifing-duşuşygy

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan 2021-nji ýylyň 5-nji maýynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy we 2021-nji “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň ýyly” mynasybetli wideo aragatnaşyk...