Günlük Arşiv: 2021-05-05

Green Card (Grin Kard) boýunça utujylar haçan belli bolýar?

Mälim bolşy ýaly her ýylda ABŞ-nyň Grin Kard Lotereýa meýilnamasy, ABŞ-a immigrasiýa derejesi az bolan ýurtlarda doglan 55 000 adama, ABŞ-a hemişelik gitmek mümkinçiligini...

Türkmenistanda «Talyp joşguny ― 2021» atly döredijilik festiwaly yglan edildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilelikde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň çeper höwesjeň talyp ýaşlarynyň arasynda «Talyp joşguny —...

Towşan etiniň peýdalary

Towşan eti  ak görnüşine bölünýär. Sygyr etinden, göle etinden, guzydan, towuk etinden has peýdaly hasaplanýar we bedene 90% -den gowrak täsiri bar. Towşan eti...

“Öwgi” usuly

  “Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan   Öwgi sözleri adama ýaranda, onuň ýüzi ýagtylyp, ol ýylgyrýar. Ýylgyryş bilen bilelikde keýpiçaglyk hem söhbetdeşe geçýär. Hut şonuň...

Şa aýalyň lybaslary hem satylar

Beýik Britaniýadaky taryhy muzeý koronawirus pandimiýasy zerarly gelip çykan maliýe meselelerini aradan aýyrmak üçin özüne mahsus hereket etdi. Şol sebäpli, bu ýerde 422 sany...

Waksina almadyk kuweýtliler daşary ýurda gidip bilmez

«The New Arab» neşiriniň habar bermegine görä, şu karar 22-nji maýdan başlap güýje girýär.  Çäklenmeler sanjym edilmedik ýaş toparyndaky kişilere degişli däldir. Öňräk, daşary döwletleriň...

«Sputnik V» synagdan geçirilýär

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy Russiýanyň «Sputnik V» sanjymynyň howpsuzlygyna iýun-iýul aýlarynda baha berer. Bu barada guramanyň wekili Marianžela Simao brifingde mälim etdi. Onuň aýtmagyna görä, BSGG-nyň topary soňky iki hepdäniň içinde Russiýada bolýar...

THY: Türkmenbaşy-Stambul ýörite uçar gatnawy

“Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasy tarapyndan  “Alexa Rank” maglumatlaryna görä, Türkmenistandan girilýän ähli saýtlaryň arasynda Googleden soňra ikinji  orunda durýan “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň...

Içeri işler we Adalat ministrliklerinde onlaýn hyzmatlaryň sany köpelýär

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ähli ulgamlarynda bolşy ýaly, Ilaty pasportlaşdyrmak we hasaba almak müdirligine hem elektron maglumat gorlaryny döretmek ýaly häzirki zaman innowasion täzelikler...

Orta hünär okuw mekdepleriniň salgylaryny we telefon belgileri

Ýurdumyzyň orta hünär okuw mekdepleriniň salgylaryny we telefon belgilerini Siziň dykgatyňyza ýetirýäris.    ADY ÝERLEŞÝÄN ÝERI TELEFON BELGISI Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky ýöriteleşdirlen bank mekdebi Aşgabat ş.Baba Annanow 129 (+99312)...