18 C
Ashgabat
2021-05-07

Günlük Arşiv: 2021-05-04

Dünýä belli tälimçi “Roma” toparyna tälim berer

Dünýä belli portugaliýaly tälimçi Žoze Mourinýo täzeden tälimçilige bellendi. Ol täze möwsümden Italiýanyň "Roma" toparyna tälim berer. Bu babatda 3 ýyllyk şertnama baglaşyldy. Sport metbugat...

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň telefon söhbetdeşlikleri

Şu gün Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Gyrgyz Respublikasynyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleri bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow...

Türkmenistan Howa maglumaty çaklamasy

Tomus paslynyň gelmegi bilen howa maglumaty baradaky gözlegler artyp başlaýar. Ertir howa näçe gradus yssy, hepde soňy ýagyş barmy ýaly soraglar gündelik durmuşda hem...

Kamala Harrise täze wezipe tabşyryldy

ABŞ-nyň wise-prezidenti Kamala Harris ýene bir täze wezipä eýe boldy. Ýagny, ol ABŞ-nyň Milli kosmik geňeşiniň başlygy wezipesine bellenildi. Bu barada syýasatçynyň özi «Twitter» hasabynda...

Işewürlik ulgamynda Adalatçysynyň orny

2021-nji ýylyň 4-nji maýy, Aşgabat, Türkmenistan – Şu gün, ABŞ-nyň Halkara Ösüş boýunça guramasy (USAID) tarapyndan maliýeleşdirilýän Merkezi Aziýada Howpsuz Migrasiýa we BMG-niň Türkmenistandaky Neşe Serişdeleri we...

Täze Oýun: Makul Sözi Tap!

Iňlis dilini gyzykly öwrenmek üçin öz mümkinçiliklerini giňeldýän Makul Sözlük, ýene bir oýny hödürleýär: “Makul Sözi Tap”! Makul Sözi Tap oýnamak üçin  şu ýere basyň...

Italiýanyň “Kowidsiz” adasy

Italiýanyň syýahatçylyk merkezleriniň biri hasaplanýan Proçida adasynyň ähli ýaşaýjylary koronawirus ýokanjyna garşy sanjym edildi. Şeýlelikde, bu ada "Kowidsiz" ada hökmünde atlandyryldy. Napoli şäheriniň golaýyndaky bu...

Ýoldaky päsgelçilikler

        (Kyssa)       Durmuş gulaçlap ýüzübermeli ummana meňzeýär. Emma ýüzmäni başarmaýan kişiler üçin bolsa gark bolmak howpuny, howsalasyny döredýär. Aslyýetinde durmuş giň düşünje. Şol sebäpli...

“Yahoo” satylýar

"Verizon" kompaniýasy "AOL" we "Yahoo" markalaryny özünde jemleýän mediýa toparyny "Apollo Global Management" atly maýa goýum kompaniýasyna 5 milliard dollara satmagy meýilleşdirýär. Bu barada berlen...

Tarhun oty-peýdasy we dermanlyk aýratynlyklary

Bu ösümlik özüni Kiçi Aziýa ýurtlaryndan gözbaş alyp gaýdýar, bu ýerde köp asyrlar bäri tarhun oty giňden ulanylýar. Tarhun Mongoliýanyň sähralaryndan başlap, Aziýa, Ýewropa...