19 C
Ashgabat
2021-05-07

Günlük Arşiv: 2021-05-03

Howa maglumaty: 4-nji maý 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 3-nji maýynda sagat 20:00-den 4-nji maýynda sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada  Türkmenistanyň Howa Maglumaty gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan”...

“Awazada” dynç almagyň tertibi

Ýurdumyzda tomusky dynç alyş möwsümine görülýän taýýarlyklar barada hasabat berildi. Hususan-da ýurdumyzdaky çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezlerinde, şypahanalarda hem-de "Awaza" milli syýahatçylyk merkezinde alnyp barylýan...

Ýurdumyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň salgylary we telefon belgileri

Ýurdumyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň salgylaryny we telefon belgilerini siziň dykgatyňyza ýetirýäris.    Uniwersitetler ADY ÝERLEŞÝÄN ÝERI TELEFON BELGISI Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet  uniwersiteti Aşgabat ş.Türkmenbaşy şaýoly (+99312) 94-57-25 Halkara ynsanperwer ylymlary ösüş uniwersiteti Aşgabat...

Ministrleriň telefon arkaly söhbetdeşligi

Şu gün, 3-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň we Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhtar Tleuberdiniň arasynda telefon arkaly gepleşikler geçirildi. Daşary syýasat...

«Tatneft» – Hazar deňziniň türkmen zolagynda gözleg işlerine gatnaşyp biler

«Tatneft» JPJ Hazar deňziniň türkmen kenarýakasyndaky ýalpaklykda nebit-gaz ýataklaryny gözlemek işlerine gatnaşyp biler. Bu barada anna güni Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň...

Boks boýunça Aziýa çempionaty Dubaýa geçirildi

Boks boýunça Aziýa çempionaty 21 ― 31-nji maý günleri Dubaýda bolup geçer. Ýaryş şu senelerde Hindistanyň paýtagty Nýu-Delide bolmalydy, ýöne Hindistandaky agyr epidemiologik ýagdaý...

Maldarçylyk barada täze okuw gollanmasy çapdan çykdy

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň alym, professor mugallymlarynyň köpýyllyk ylmy gözlegleriniň netijesini özünde jemleýän we ýokary okuw mekdepleri üçin niýetlenilen «Maldarçylygyň tohumçylyk işi...

«Amazonyň» peýdasy üç esse köpeldi

Dünýäniň iň iri elektron söwda kompaniýalarynyň biri bolan «Amazonyň» şu ýylyň üç aýyndaky girdejileri geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ýarym essä golaý köpeldi. Has...

«Ýylyň mugallymy — 2021» we «Ýylyň terbiýeçisi ― 2021» bäsleşikleriniň ýeňijileri belli boldy

Türkmenistanda «Ýylyň mugalymy ― 2021» we «Ýylyň terbiýeçisi ― 2021» bäsleşikleriniň ýeňijileri yglan edildi. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. «Ýylyň mugallymy ― 2021» bäsleşigi...

Şäherara ugurlar boýunça awtobuslaryň gatnawynyň sany artdy

“Awtomobil Ulag Hyzmaty” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň saýtynda habar berilişine görä, hepdelik gatnawyň sany dörde ýetirildi. Habarda bellenişine görä, 2021-nji ýylyň maý aýyndan bildirilýän talaplary...