18 C
Ashgabat
2021-05-07

Günlük Arşiv: 2021-05-01

Amerikada ýokary bilim almak isleýänler üçin maglumat

Amerikada ýokary bilim almak şeýle hem, ABŞ-daky uniwersitetlere we kolejlere anketalary tabşyrmagyň tertibi baradaky Amerikan Geňeşliginiň saýtyndaky maglumatlary Size ýetirýäris. ABŞ-nyň uniwersitetlerine we...

Ähli habarlaryň jemlenen ýeri: Türkmenistan Habar

Ýurdumyz baradaky ähli habarlar indi bir saýtda jemlenýär. Geçen ýylyň 10-nji Oktýabrynda hereket edip başlan Türkmenistan Habar saýty (www.turkmenistanhabar.com)  indi öz işini täze formatda...

Howa maglumaty: 2-nji maý 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 1-nji maýynda sagat 20:00-den 2-nji maýynda sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada  Türkmenistanyň Howa Maglumaty gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan”...

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 16-njy martynda çykaran 1176-njy karary bilen tassyklanan “Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar...

Germaniýada Türkmenistan şygarly awtobuslar

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de 2021-nji ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilmegi mynasybetli, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Hessen federal ýeriniň paýtagty...

Täze awtobus ugry açylýar: Parahat – Gurtly

“Türkmenawtoulaglary” agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 44-nji “Parahat –...

Farap şypahanasy

Ýerleşýän ýeri: Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden demirgazyk-günbatarda 20 kilometr uzaklykda Amyderýanyň sag kenarynda Farap etrabynyň Hanoba geňeşliginiň Goýgala obasynda ýerleşýär. Açylan ýyly: 1985-nji ýyldan bäri halka...

«Sabyrly diňleýji» usuly

“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan Biziň ählimiz çagalyk döwrümizden endik etdirilen söhbetdeşiň sözüni bölmeli däldigi, ony soňuna çenli diňlemelidigini, oňa ünsli çemeleşmelidigi baradaky...

Ýol-ulag hadysasy netijesinde ýetirilen zyýanyň öwezini doldurmak barada maglumat

Ýol-ulag hadysasy netijesinde ýetirilen zyýanyň öwezini doldurmagyň düzgünini düşündirseňiz? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä, 1999-njy ýylyň 1-nji martyndan herekete girizilen...

Sary käşir

Käşir esasanam mämişi, sary, gülgüne, gyrmyzy we ak reňklerde bolýarlar. Kök düýbüniň reňki tebigy boýaglaryň - antosýaninleriň we karotiniň düzümine baglydyr. Mämişi-gyzyl kökli görnüşlerde...