Aylık Arşiv: Maý 2021

Demirýol gatnawlarynyň tertibi

 "Demirýollary" Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi internet sahypasynda, ýurdumyz boýunça demirýol gatnawlarynyň tertibi çap edildi. Saýtdaky maglumatlara laýyklykda, gatnaw tertibinde Aşgabat-Türkmenbaşy-Aşgabat hem-de beýleki şäherleriň arasyndaky...

Sanjym bol, pul baýragyňy al!

Käbir ýurtlarda koronawirus ýokanjyna garşy sanjym bolmagy höweslendiurmek maksady bilen hem dürli çäreler geçirilýär. Ine, şeýle wakalaryň biri hem ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynda bolup geçdi....

Gazagystanda haçan örtük dakynmak ýatyrylar?

Gazagystanyň saglygy goraýyş ministri Alekseý Soý Gazagystandahaçan örtük dakynmagy ýatyrmak baradaky sowala jogap berdi. Gazak metbugatyndaky habara görä, ol bu örän möhüm sowallaryň biridir. -...

Özbegistanda “Sputnik V” önümçiligi

Russiýa bilen Özbegistanyň hökümetiniň arasynda koronawirs ýokanjyna garşy "Sputnik V" sanjymynyň önümçiligi babatda ylalaşyk gazanyldy. Bu barada Özbegistanyň Prezidenti bilen duşuşan Russiýanyň saglygy goraýyş...

Premýer-ministr öýlendi

Beýik Britaniýanyň premýer ministri Boris Jonson gelinligi Kerri Simonds bilen durmuş gurdy. Jübütleriň nika toýy London şäherindäki Westministr ybadathanasyda geçirildi. Oňa durmuş gurýanlaryň iň ýakyn...

Koronawirus sanjymy: 1 milliard 874 million

Tutuş dünýäde koronawirus ýokanjyna garşy 1 milliard 874 million doza möçberinde sanjym edildi. Bu babatda yzygiderli hasabat alyp barýan "Ourworldindata.org" internet neşiriniň habaryna görä,...

Türkmenistanda tebigy gazyň eksporty artýar

«Türkmengaz» döwlet konserni uglewodorod çig malyny çykarmagyň depginini artdyrýar. Şu ýylyň dört aýynda ýer astyndan tebigy we ugurdaş gazyň 29 milliard kubmetre golaýy, ýagny...

Birža täzelikleri: Hindistan bilen Pakistan dokma önümleri satyn aldylar

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna BAE-niň, Türkiýäniň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň we Azerbaýjanyň telekeçileri nah ýüplügi, tekiz...

Howa maglumaty: howalaryň yssy bolmagyna garaşylýar

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berýär. Bu barada “Türkmenistan”...

“Abadan haly” owadan haly

    Türkmenistanyň Söwda senagaty edarasynda türkmen halysynyň baýramçylygy mynasybetli  “Ak şäherim Aşgabat” atly köpugurly sergi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary gatnaşdy. Şolaryň...