Aylık Arşiv: April 2021

Muhammet Baýram han Türkmene bagyşlanan halkara maslahat

Paýtagtymyzda sanly ulgam arkaly “Muhammet Baýram han Türkmen we türkmen halkynyň mertlik, watansöýüjilik, adamkärçilik ýörelgeleri” atly halkara maslahat geçirildi. Bu maslahat ýurdumyzyň Daşary işler...

Daşoguz welaýatynda gowaça ekişine girişildi

Daşoguz welaýatynyň ekerançylary gowaça ekişine girişdiler. Bu ýerde howa şertlerine görä, gowaça ekişi ýurdumyzyň beýleki sebitlerinden biraz giç başlanýar. Asylly däbe görä, hormatly ýaşulular gowaça...

Jahan Tagyýewa: Medeniýet — kalbymyň sesi

Köňlüňe beslenen duýgularyňy zybana getip mahmal owazda beýan etmek nähili gözellik. Bu pursatlary ömrüňe ýoldaş edinmek bolsa, ynsany bagtly günlere ýar edýär. Lezzetli ýaşaýşyň...