Aylık Arşiv: April 2021

Dünýäniň iň uzyn pyýada asma köprüsi açyldy

Portugaliýanyň demirgazygyndaky Aroka şäheriniň golaýynda dünýäniň iň uzyn pyýada asma köpri guruldy. Uzynlygy 516 metr, ini 1,2 metr diýip, “Reuters” habarlar gullugy habar berýär. Bu...

Dünýäniň iň agyr mangosy ýetişdirildi

Dünýäniň iň agyr mangosy Kolumbiýanyň oba hojalyk fermalarynyň birinde ösdürilip ýetişdirildi. Kolumbiýaly fermerleriň ösdürip ýetişdiren mangosy agramy boýunça rekord goýdy. Ginnesiň rekordlar kitabynyň habaryna görä,...

Koronawirusa garşy spreý taýýarlandy

Eýran Yslam Respublikasynda koronawirus ýokanjyna garşy sepilýän spreý işlenip taýýarlandy. Bu barada ýurduň koronawirusa garşy göreş komissiýasynyň ýolbaşçysy Ali Ryza Reisi habar berdi. Onuň...

Ýewropa ligasy: garaşylmadyk netijeler

UEFA-nyň Ýewropa ligasynyň ýarym final duşuşyklary geçirildi. Garaşylmadyk netijeleriň gazanylan oýunlarynda Angliýanyň "Mançester Ýunaýted" bilen Italiýanyň "Roma" topary, Ispaniýanyň "Wilýareal" topary bilen Angliýanyň "Arsenal"...

Özbegistanyň Prezidenti agzaçar sadakasyna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gypjakda ýerleşýän Baş metjitde agzaçar sadakasyny berdi. Oňa şu gün paýtagtymyza gelen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem gatnaşdy. Türkmenistanyň we...

Diplom ykrar etdirmek üçin haýsy resminamalar zerur?

Daşary ýurt döwletinde berlen diplomy Türkmenistanda ykrar etdirmek üçin zerur resminamalaryň sanawy köp okyjylarymyzy gyzyklandyrýan bolsa gerek. Ilki bilen bellemeli zat, Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2019-njy...

Wise-premýer S.Berdimuhamedow Tatarystanda iş saparynda bolýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda iş saparynda bolýar. Bu barada "tatar-inform.ru" saýty habar berýär. Türkmen wekiliýeti Tatarystanyň paýtagty...

Howa maglumaty: 30-njy aprel 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 29-njy aprelde sagat 20:00-den 30-njy aprelde sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada  Türkmenistanyň Howa Maglumaty gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan”...

«Gatnaşyklaryň aýnasy» usuly

“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan   Siz, köplenç, kime: öz dostuňyza ýa-da halamaýan adamyňyza bakyp ýagşy niýet bilen ýakymly ýylgyrýarsyňyz? Elbetde, dostuňyza bakyp...

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Dostlukly ýurduň döwlet Baştutany iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Özbegistanyň Prezidentiniň resmi...