Aylık Arşiv: April 2021

Açyk gapylar: Döwlet çeperçilik akademiýasy

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy 2021-nji ýylyň 5-nji maýynda sagat 10:00-da ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň okuwçylaryny, esgerleri we şekillendiriş sungaty...

Açyk gapylar: Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty 2021-2022-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän orta we orta hünär okuw mekdepleriniň uçurymlary, okuw merkezleriniň diňleýjileri, harby...

Ýerden we ýer böleklerinden peýdalanmak hukugy barada maglumat

Ýerden peýdalanmak hukugy haçan ýüze çykýar? Bu soragyň jogaby Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň resmi saýtynda bellenişine görä, 2004-nji ýylyň 1- nji noýabryndan herekete girizilen “Ýer hakynda”...

Türkmenistan Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinde Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisi geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow hormatly...

USAID-iň onlaýn okuw maslahaty

Telekeçiligi we işewürlik gurşawyny ösdürmek boýunça USAID taslamasy DAMU Telekeçiligi ösdürmek gaznasy, “Fintech Hub” we “Mastercard” kompaniýalary bilen hyzmatdaşlykda kiçi we orta işewürligiň wekilleri...

Okroşkanyň taýýarlanyşy we peýdasy

Tomus paslynyň gelmegi bilen häzirki wagtda uly isleg bilen tükedilýän tagamlaryň biri hem Okroşkadyr. Okroşkada ösümlik maddalarynyň,witaminleriň, mikroelementleriň we uglewodlaryň, et önümleriniň we ýumurtgalaryň...

Tut agajynyň miwesi – tudananyň peýdasy

Häzirki wagtda saz gurallary ýasamakda, ýüpek gurçugyny iýmitlendirmekde, daşky gurşawy gorap saklamakda iň bir ähmiýetli bolan köpýyllyk agaçlaryň biri tut agajydyr. Bu agajyň ata...

Döwletleriň atlarynyň gelip çykyş taryhy barada

Her bir ýurduň adynyň aňladýan manysy bar. Geliň käbir döwletleriň atlarynyň gelip çykyş taryhy bilen tanyş bolalyň. Norwegiýa. Norwegiýa döwletiniň ady gadymy skandinaw dilindäki ady...

Halkara jaz güni

Bu  gün 30-njy aprel Halkara jaz güni. Ilkinji gezek Halkara jaz güni 2012-nji ýylda  bellenilipdi.  Senenama täze senäniň girizilmegi we 30-njy aprelde döredilmegi ÝUNESKO-nyň...

Ýürek söýmegi dowam edýär

                                                                     Garrap barýan kaka üçin gyzyndan mähirli zat bolmaz. Ewripid      Özüniň arzuwyndaky aýala...