Günlük Arşiv: 2021-04-30

Howa maglumaty: 1-nji maý 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 30-njy aprelde sagat 20:00-den 1-nji maýynda sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada  Türkmenistanyň Howa Maglumaty gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan”...

Orazaňyz kabul bolsun adamlar!

2021-04-30 19:27:31

Diplomy ykrar edilýän halkara okuw mekdepleri 2021

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýurtlar boýunça Size ýetirip gelýäris. Halkara  guramalaryň –  “Academic Ranking of...

Daşary ýurt diplomlaryny ykrar etmek boýunça maglumatlar

Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2019-njy ýylyň 29-njy martynda çykaran 80 belgili buýrugy bilen tassyklanan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2019-njy ýylyň 13-nji aprelinde 1212 san...

Ýerli we halkara okuw mekdepleri: Ähli habarlar bir ýerde

Orta  mekdeplerde “Soňky jaň” gününiň ýakynlaşyp gelinýän şu günlerinde, ýurdumyzdaky we halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlar okyjylarymyz tarapyndan iň gyzyklanýan habarlaryň biridir....

Aşgabatda Gagariniň heýkeli guruldy

Ýuriý Gagariniň kosmos giňişligine çykmagynyň 60 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyz Aşgabatda Ýuriý Gagariniň heýkeli açyldy. Ol Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Bilim, ylym we medeniýet bölüminiň...

S.Berdimuhamedow Russiýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Tatarystan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinde Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisine gatnaşan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow Russiýanyň Hökümetiň Başlygy Mihail...

Diplom Ykrar Şahadatnamasy kime berilýär?

Döwlet synaglaryny üstünlikli tabşyranlara Ykrar Şahadatnamasy berilýär. Ykrar Şahadatnamasy döwlet synaglarynyň geçirilen aýy tamamlananyndan soň bir aý möhletde taýýar bolýar. 1993-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan...

Telekeçilere “eBay hаb” arkaly eksport mümkinçiligi

ABŞ-nyň Halkara ösüş boýunça agentligi (USAID) bilen Halkara Söwda merkezi (ITC) Merkezi Aziýa boýunça “eBay Hab” (beta görnüşi) boýunça maksatnama başladýar we ilkinji gatnaşyjylary...

«Has at» usuly

“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan   Ol gürleşýän adamyňyzyň adyny (ýa-da adyny we atasynyň adyny) eşitdirip aýtmaga esaslanandyr. Bu diňe bir sypaýylyk, medeniýetlilik hem...