Günlük Arşiv: 2021-04-29

Wise-premýer S.Berdimuhamedow Tatarystanda iş saparynda bolýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda iş saparynda bolýar. Bu barada "tatar-inform.ru" saýty habar berýär. Türkmen wekiliýeti Tatarystanyň paýtagty...

Howa maglumaty: 30-njy aprel 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 29-njy aprelde sagat 20:00-den 30-njy aprelde sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada  Türkmenistanyň Howa Maglumaty gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan”...

«Gatnaşyklaryň aýnasy» usuly

“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan   Siz, köplenç, kime: öz dostuňyza ýa-da halamaýan adamyňyza bakyp ýagşy niýet bilen ýakymly ýylgyrýarsyňyz? Elbetde, dostuňyza bakyp...

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Dostlukly ýurduň döwlet Baştutany iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Özbegistanyň Prezidentiniň resmi...

Özbegistan “Sputnik V” sanjymyny öndürmekçi

Russiva Federasivasynyň Hökümetiniň başlygy Mihail Mişustin bilen Özbegistanyň Premýer-ministri Abdulla Aripow Tatarystanyň paýtagty Kazan şäherinde duşuşdy. Bu duşuşyk Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde geçirildi. Tatarystanyň...

 Haýwanlar näme üçin gyşky uka gidýärlerkä?

Gyş paslynyň golaýlaşmagy bilen haýwanlaryň bir bölegi has yssy ýerlere göçýärler. Bu babatda guşlaryň uçup göçmek we balyklaryň bolsa ýüzüp göçmek bilen beýleki haýwanlara...

Messiniň teklipleri

Ispaniýanyň "Barselona" topary düzümindäki dünýäniň iň güýçli futbolçylarynyň biri hasaplanýan Lionel Messiniň saklap galmak üçin ilkinji ädimini ätdi. Bu barada "TV3" teleýaýlymy habar berdi....

Täze wab sahypasy açyldy: mejlis.gov.tm

Ýurdumyzda sanly ulgamyň mümkinçilikleriň giňden ýaýran döwründe täze web sahypalarynyň hem açylmagy dowam edýär. Ýurdumyzyň ministrlikleridir pudaklaýyn edaralarynyň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň köpüsiniň öz resmi...

“Legiýa” wagtyndan öň çempion boldy

Polşada wagtyndna öň çempion belli boldy. Ýurduň futbol boýunça milli çempionatynyň tamamlanmagyna 3 hepde galanda "Legiýa" topary çempionlygyny yglan etdi. Çempionatyň 28-nji tapgyrynda "Legiýa" toparynyň...

Aşgabat – Gündogaryň merjen şäheri

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli şähergurluşyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine we ýurdumyzyň baş şäheriniň gaýtalanmajak keşbiniň döredilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Milli Liderimiz Aşgabady mundan beýläk-de...