Günlük Arşiv: 2021-04-28

Türkmenistanyň we Türkiýäniň Prezidentleriniň telefon söhbetdeşligi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Söhbetdeşligiň başynda...

Howa maglumaty: 29-njy aprel 2021

Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda 28-nji aprelde sagat 20:00-den 29-njy aprelde sagat 20:00-ä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Howa Maglumaty gullugynyň berýän maglumatlaryny “Watan”...

Türkmenistanyň Prezidentiniň telefon söhbetdeşlikleri

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew hem-de Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri boldy. Bu barada Gazagystanyň Prezidentiniň...

Ýewropa Bileleşigi tomusda amerikaly syýahatçylary kabul edip başlar

Ýewropa Bileleşigi şu ýylyň tomsundan başlap, koronowirus sanjymyna garşy waksina kabul eden amerikalylara Bileleşige agza döwletlere syýahat etmäge rugsat berer. Bu habary Ýewropanyň derman serişdeleri...

12 ýaşly uçurym

Saýtymyzda dünýäniň zehinli çagalary barada gyzykly habarlaryň birnäçesini paýlaşypdyk. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň demirgazyk Karolina ştatynda ýaşaýan 12 ýaşly Maýk Wimmer hem olaryň hataryna goşuldy. Maýk...

Moskwada gar ýagdy

Aprel tamamlanyp gelýär. Türkmenistanda howurly günler höküm sürýär. Ýöne metbugatda ýaýran bir habar bu gyzgyn günleriň uzak dowam etmejekdiginiň buşlukçysy bolup biler. RIA Nowostiniň ýazmagyna...

Halkara okuw mekdepleri : Diplom ykrar etmek boýunça ugurlar

Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça  Gözükdirijide Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hem-de...

Türkmenistan bilen Ysraýylyň saglyk ulgamynda hyzmatdaşlyk

2021-nji ýylyň 26-njy aprelinde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Nurmuhammet Amannepesow bilen Ysraýyl Döwletiniň Saglygy goraýyş ministri Ýuliý Edelşteýniň arasynda göni wideoaragatnaşyk...

Açyk Gapylar güni: Ähli okuw mekdepleri

Ýurdumyzyň orta mekdeplerinde “Soňky jaň” gününiň ýakynlaşyp gelinýän şu günlerinde, ýokary okuw mekdepleri gapysyny uçurymlara açýar we “Açyk Gapylar” günlerini geçirýär. Saýtymyzda häzire çenli birnäçe...

Möhüm telefon belgileri

Hormatly okyjylar! Gündelik zerur bolup biläýjek telefon belgileri Siziň dykgatynyza ýetirýäris! ADY TELEFON BELGISI MOBIL  TELEFON BELGISI Ýangyn  howpsuzlygy 01 001 Polisiýa 02 002 Tiz-kömek 03 003 Sorag jogap bölümi (GTS) 09 009 Aşgabat elektrik ulgamy 059; 96-55-68 0059 Merkezi poçta 93-28-55; 93-27-48; 93-13-43,...